Forum Bioderko
Forum Bioderko zrzesza chorych z problemami stawów biodrowych, fizjoterapeutów, lekarzy ortopedów oraz osoby związane i zainteresowane tematem.

Prawa i przywileje pacjenta - Świadczenie rehabilitacyjne

pasiflora - Sro 07 Paź, 2009
Temat postu: Świadczenie rehabilitacyjne
Prawo do świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

*pracownikom,
*osobom wykonującym pracę nakładczą,
*członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
*osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie *odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
*osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym,
*osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
*duchownym,
*osobom odbywającym służbę zastępczą.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego - z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową - przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu:

*pracownikom,
*członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
*osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy *dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, jeżeli praca jest przez te osoby wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,
*osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
*osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
*duchownym,
*posłom i senatorom pobierającym uposażenie - przysługuje jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
*osobom pobierającym stypendia sportowe - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
*słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierającym stypendia - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
*osobom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
*osobom odbywającym służbę zastępczą,
*funkcjonariuszom Służby Celnej.

W razie stwierdzenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przewyższającą 6,60 zł świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego należne:

*osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym oraz
*duchownym, będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenie

nie przysługuje do czasu spłaty całości zadłużenia. Jeżeli spłata całości zadłużenia nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo odpowiednio od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, ubezpieczonemu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy. W przypadku uregulowania przez ubezpieczonego całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia rehabilitacyjnego od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia za okres przed tą datą ulega przedawnieniu.
Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego albo urlopu dla poratowania zdrowia.

Ponadto świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:

*za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
*w okresie urlopu bezpłatnego, lub urlopu wychowawczego,
*w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
*za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
*za miesiąc kalendarzowy, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej albo wykorzystywania okresu, na który świadczenie zostało przyznane niezgodnie z jego celem.
Świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) nie przysługuje, gdy osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres choroby,

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje ponadto w przypadku, gdy:

*wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
*ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
*ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.

Podstawa wymiaru i wysokość świadczenia
Świadczenie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni pobierania świadczenia, a jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego) oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego) - w wysokości 100% tego wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach 75%.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

Niezbędne dokumenty
Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone:

*zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego,
*wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą,
*protokół powypadkowy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem,
*karta wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik,
*decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.
O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Dodatkowo do wypłaty przez ZUS świadczenia za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia osoba ubiegająca się o świadczenie składa oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego oraz o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

źródło:
Serwis internetowy ZUS

jola - Wto 16 Mar, 2010

Przebywałam 6 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym,napisałam wniosek do Zusu o przedłużenie świadczenia wczoraj byłam na komisji lekarskiej. Pani doktor orzecznik orzekła,że jestem zdrowa i mogę iść do pracy.Oba biodra mam do wymiany,bardzo mnie bolą,ledwo chodzę,ale dla Zusu jestem zdrowa-jestem załamana. ^^" Zakład pracy niedawno mnie zwolnił a termin operacji grudzień 2011r. :cry:
jola - Wto 16 Mar, 2010

Wczoraj od razu napisałam odwołanie
pasiflora - Wto 16 Mar, 2010

jola, brawo Z nimi trzeba stanowczo. Jak przegrasz ponownie , wówczas odwołaj się do sądu :-/
Grazyna1950 - Wto 16 Mar, 2010

jola napisał/a:
Zakład pracy niedawno mnie zwolnił
A dlaczego świntuchy Cię zwolnili. Przecież teoretycznie po świadczeniu rehabilitacyjnym masz prawo wrócic do pracy.
zozo - Wto 16 Mar, 2010

Po 182 dniach L-4, ZUS może zgodzić się na świadczenia rehabilitacyjne, jak pacjent rokuje. Takie świadczenie nie może trwać dłużej niż 12 m-cy - długość określa orzecznik ZUS.
Co do zakładu pracy, to po 182 dniach L-4 i 3 miesiącach świadczeń rehabilitacyjnych, co daje w sumie ok. 9 m-cy, może z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę z art. 53.

Libra - Wto 16 Mar, 2010

zozo napisał/a:
Co do zakładu pracy, to po 182 dniach L-4 i 3 miesiącach świadczeń rehabilitacyjnych, co daje w sumie ok. 9 m-cy, może z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę z art. 53.


Dokładnie tak. Wszystko leży w gestii zakładu pracy- może, ale nie musi.
Być może to, co napiszę teraz przyda się w przyszłości innym pracownikom, a w szczególności ich pracodawcom: Po ustaniu WSZELKICH okresów zasiłkowych istnieje MOZLIWOSC (nie koniecznosc) niepozbawiania pracownika stosunku pracy, do czasu np. decyzji organu rentowego. To jest gestia pracodawcy!

Grazyna1950 - Sro 17 Mar, 2010

Z reguły zakład pracy zwalnia z art. 53 ( nie odzyskanie zdrowia po długotrwałej chorobie). Ja miałam 270 dni zwolnienia lekarskiego. Po tym okresie zostałam zwolniona z pracy, ale ZUS przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne dwa razy po 180 dni.
jola - Sro 17 Mar, 2010

Mnie też zwolnili z art.53.
Złożyłam też wniosek do Powiatowego Urzędu Orzekania o niepełnosprawności może z grupą będzie mi łatwiej znależć pracę.

Libra - Sro 17 Mar, 2010

jola napisał/a:
Mnie też zwolnili z art.53.
Złożyłam też wniosek do Powiatowego Urzędu Orzekania o niepełnosprawności może z grupą będzie mi łatwiej znależć pracę.


Fakt, z reguły zwalniają....
O tym, że nie ma obowiązku zwalniania napisałam informacyjnie. Ja byłam (jak juz pisałam wyżej) w takiej sytuacji, że powyczerpywałam wszelkie możliwe okresy zasiłkowe, a od lekarza nie dostałam zdolności do pracy. Mój pracodawca był w kropce, bo nie wiedział, co robić.....zwalniać, nie zwalniać? Urlop (nawet bezpłatny) mi nie przysługiwał, bo na urlop może iść tylko pracownik ZDOLNY do pracy. Po przeglądzie wyroków sądowych okazało się, że istnieje status pracownika nieświadczącego pracy (taki w zawieszeniu, który zajmuje etat, ale pensji nie dostaje). Czyli generalnie pracodawca może zwolnić (co zwykle czyni), ale nie musi....


Jeszcze dopiszę, bo dla kogoś może być to ważne ;-) :-) .......jeżeli pracodawca zwolnił, a pracownik PO tym zwolnieniu złożył wniosek o przyznanie renty (a w "międzyczasie" nie podjął nigdzie zatrudnienia), to ten ostatni zakład jest obowiązany do wypłacenia odprawy rentowej.


I jeszcze jedna popraweczka ;-) ;-) . Ta odprawa przysługuje oczywiście pod warunkiem, że decyzja ZUS bedzie pozytywna, czyli otrzymamy świadczenie rentowe :-)

duska - Wto 30 Lis, 2010

Czy ktoś wie, czy po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego potrzeba przynieść zaświadczenie, że się jest zdolnym do pracy czy się po prostu wraca i już?
Grazyna1950 - Sro 01 Gru, 2010

duska napisał/a:
czy po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego potrzeba przynieść zaświadczenie,

O ile się nic nie zmieniło, to pewno trzeba, tak jak i po dłuższym zwolnieniu lekarskim. Ja nie miałam takiego dylematu, bo mnie na świadczeniu wywalili z pracy :(

Edi - Wto 11 Sty, 2011

22.lutego kończy mi się świadczenie rehabilitacyjne, ktore miałam na 7 miesięcy ,wiem że mogą mi przyznać na kolejne 5 ;-) dajcie znać jaki druk muszę teraz wypełnić ??czy wszystko to samo co na poczatku jak ubiegałam się o świadczenie .?
Grazyna1950 - Wto 11 Sty, 2011

Na nowo wszystko trzeba wypełniać. Możesz złożyć papiery o przyznanie renty, a ZUS albo da rentę, albo przedłuzy świadczenie. Ja tak zrobiłam.
aga.t. - Wto 11 Sty, 2011

O ile dobrze pamiętam to jakieś 6 tygodni przed zakończeniem świadczenia składałam wniosek ten sam co za pierwszym razem. Potem wezwanie na komisję i wtedy lekarz osądzi czy przedłużają czy składać wniosek o rentę.
Kreskaa - Pon 07 Lut, 2011

Po swiadczeniu rechabilitacyjnym(6 mies) wrócilam do pracy....zgodę na powrót podpisal mi jakiś przypadkowy chirurg,który widział mnie pierwszy raz na oczy.Podpis zlożył operajac kartkę o ściane oddziału...spiesząc sie na operację.Do owego lekarza odesłano mnie z medycyny pracy,ponieważ nie bylo akurat ortopedy.A zeby bylo śmieszniej jest to ojciec ortopedy ,który mnie operował:)
maszcza - Nie 06 Mar, 2011

Wyczerpałam 182 dni zwolnienia i dostałam z ZUS świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiace. Mój ortopeda twierdzi że nie pusci mnie do pracy jak nie będzie miał 100% pewności że wszystko jest w porządku i z tego co mi ostatnio mówił chce jeszcze raz wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne a najchęniej wysłałby mnie na rentę. Jestem po 2 artroskopiach kolana, mam 1 endo i zmiany zwyrodnieniowe stopy - wszystko w prawej nodze. Ale zastanawiam się czy ja mam w ogóle szansę na rentę, czy komuś przyznano rentę po endo? Pozdrawiam,
Grazyna1950 - Pon 07 Mar, 2011

maszcza napisał/a:
czy komuś przyznano rentę po endo? Pozdrawiam,

Z własnego doświadczenia radzę występuj o rentę. Najwyżej ZUS zamiast renty przedłuzy świadczenie rehabilitacyjne.
Ja byłam na rencie 4 lata, ale to było przed endo. Jak miałam wstawiane endo byłam już na rencie, a drugie wstawiali mi jak przeszłam na emeryturę.

retman - Pon 07 Mar, 2011

maszcza napisał/a:
Wyczerpałam 182 dni zwolnienia i dostałam z ZUS świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiace. Mój ortopeda twierdzi że nie pusci mnie do pracy jak nie będzie miał 100% pewności że wszystko jest w porządku i z tego co mi ostatnio mówił chce jeszcze raz wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne a najchęniej wysłałby mnie na rentę. Jestem po 2 artroskopiach kolana, mam 1 endo i zmiany zwyrodnieniowe stopy - wszystko w prawej nodze. Ale zastanawiam się czy ja mam w ogóle szansę na rentę, czy komuś przyznano rentę po endo? Pozdrawiam,


Już dawno powinnaś wystąpić do ZUS,zaraz po wyjściu ze szpitala,więc nie trać czasu,pobrać druki,skompletować wszelką dokumentacją,dostaniesz bez obaw,na dwa lata napewno...a dalej to już sam bóg raczy wiedzieć,właśnie mnie z końcem tego roku kończy się rencinka,którą mam już od 1998r,po endo dostałem w umiarkowanym na 1,3 mieś i następnie na 2,teraz na dwoje babka wróżyła,jak masz jakieś choroby współistniejące to na plus :mrgreen: ,wstawiając endo nasz uzdrowili cudownie,jak oni to tłumaczą :-P póki co nie zastanawiaj się...
powodzenia!
ps.sorki,musi się skończyć świadczenie rehabilitacyjne,bo równorzędnie niemożna pobierać i tego i tego,ale to chyba wiesz

Grazyna1950 - Pon 07 Mar, 2011

retman napisał/a:
dostaniesz bez obaw,na dwa lata napewno...a

Nie bądź taki pewny. WEdług nas wszystkich w takich przypadkach powinno się dostać bądź przedłużenie świadczenia, bądź rentę, ale.......... wszystko zależy od tego na jakiego trafi się lekarza orzecznika. Powodzenia Maszcza

retman - Pon 07 Mar, 2011

Grazyna1950 napisał/a:
retman napisał/a:
dostaniesz bez obaw,na dwa lata napewno...a

Nie bądź taki pewny. WEdług nas wszystkich w takich przypadkach powinno się dostać bądź przedłużenie świadczenia, bądź rentę, ale.......... wszystko zależy od tego na jakiego trafi się lekarza orzecznika. Powodzenia Maszcza

..dostanie dostanie,jestem pewny :mrgreen: a to dlatego,że sprawa świeża,tj.po niedawnym zabiegu,inaczej drugi trzeci rok,to tak,napewno wyrwie ;-)

maszcza - Pon 07 Mar, 2011

Dziękuję Wam wszystkim za dobre rady chyba jutro pójdę do ZUS po papiery i występuję o rentę - ciekawe kiedy wezwą mnie na komisję. Jak coś będę wiedziała zaraz dam znać - pozdrawiam wszystkich serdecznie
aga.t. - Wto 08 Mar, 2011

maszcza U mnie było tak: sześć tygodni przed wyczerpaniem chorobowego składałam wniosek o świadczenie rehabilitacyjne- dostałam na trzy miesiące, potem ponownie ok sześciu tygodni przed zakończeniem świadczenia złożyłam wniosek i na komisji lekarz powiedział,że nie przedłuża mi świadczenia bo to jest dla osób, które rokują powrót do zdrowia w ciągu 12 miesięcy a ja nie rokowałam i dopiero po jego decyzji miałam składać papiery o rentę. Dla przypomnienia je jestem jeszcze ''przed'', więc nie wiem jak to może być u Ciebie, ale mimo wszystko złożyłabym ponowny wniosek zanim Ci się skończy świadczenie. Jeśli dostarczysz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od swojego lekarza to pewnie przedłużą Ci świadczenie. Po złożeniu papierów czeka się ok dwóch tygodni na wezwanie.
Powodzenia i daj znać jak coś będziesz wiedzieć.

js7 - Sro 11 Maj, 2011

aga.t.
ja też jestem przed endo. Od dwóch miesięcy jestem na zwolnieniu i nie wiem co będzie dalej. Boję się zwolnienia z pracy, a z drugiej strony nie nadaję się do pracy, myślę też, że mnie tam nie chcą. To koszmar, bo już teraz nie wiem co robić. Może mi podpowiesz? Z góry dzięki.

jola,
pisałaś o terminie operacji na grudzień 2011. O podobnym terminie podczas wizyty mówił prof. Może się spotkamy?

aga.t. - Sro 11 Maj, 2011

js7, Nie wiem co Ci mogę podpowiedzieć...Ogólnie można być na L-4 sześć miesięcy, ok 6 tyg przed końcem tego terminu lekarz pewnie sam wypisze Ci wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, na którym można być max 12 miesięcy a potem renta... Podobno można starać się w pracy o urlop zdrowotny - chyba na rok - ale nie wiem dokładnie czy faktycznie tak jest, bo teraz w związku z tym kryzysem coś się mogło pozmieniać. Ten urlop chyba trzeba wziąć po chorobowym ale przed świadczeniem albo przed rentą ale nie chciałabym Cię wprowadzić w błąd. Nie wiem też dokładnie jak to wygląda od strony pracodawcy - ja miałam to szczęście, że nie bałam się zwolnienia ale niestety też to nieszczęście, że nie miałam wyboru bo powrót do pracy z mojej strony był niemożliwy.
Może ktoś Ci jeszcze coś podpowie.
Gdybyś miała jakieś pytania to pisz na priw do mnie - jeśli będę mogła w czymś pomóc.
Pozdrawiam i powodzenia.

Korba - Sro 06 Lip, 2011

Witam pisze do was i liczę ze troche mi podpowiecie co robić.

Gdy miałam 12 lat miałam śrubowana kosc udowa ze względu na łuszczenie sie główki kosci udowej.Po 2 latach miałam usunieta srube...jakis czas bylo w porzadku wszystko...a potem zaczeły sie bóle.


Obecnie mam 21 lat i stwierdzone zwyrodnienie stawu biodrowego tego który miałam operowany, osterofity, rotacja kosci i starcie i ''zniszczenie główki kosci''

Dzis byłam u chirurga i dostałam skierowanie do Piekar Sląskich [mieszkam niedaleko Sosnowiec] i odrazu postanowiłam zadzwonić aby ustalić wizyte.... i wizyta w poradni 21 CZERWCA 2012 !!. rok czasu.....

Obecnie przebywam na L4, i pracoddawca nie przedłuzył mi umowy , i jutro jade pierwszy raz oddać L4 do ZUS-u...

Moje Pytanie Polega na
1) Kto ma mi wypisywać przez te 182 dni Zwolnienie L4, skoro wizyte mam dopiero na 21 czerwca 2012,i do tej pory nie bede pod opieka ortopedy ? [ mam zamiar jechać w poniedziałek do siemianowic wziasc zaswiadczenie o terminie wizyty żeby potem mi lekarz nie zarzucił że oszukuje -jesli chodzi o tak długie czekanie ]

2)I co jeśli w połowie czasu wyznaczonego do wizyty w poradni wygasnie mi prawo do zasiłku choroboweg?, komisja ? a potem ...??


ii po 3 ) Zastanawia mnie czy nie udac się do któregoś lekarza ortopedy który pracuje w siemianowicach, ale isc do niego prywatnie czy to coś da...w sensie przyspieszy interwencje i skroci czas oczekiwania na operacje ??

Proszę doradźcie mi, jeśli w jakiś sposób użyłam niewłaściwe sformułowania, przepraszam.

Pozdrawiam Natalia, Sosnowiec.

Edi - Sro 06 Lip, 2011

Korba, ja przez całe 182 dni przynosiłam zwolnienie od dr rodzinnego,po 2 miesiącach wezwali mnie na komisje więc wzięłam z przychodni karte ,prześwietlenia i poszłam ......nikt się nie czepiał ,ale byłam też u kilku ortopedów prywatnie i od nich też brałam świstek z opisem choroby.Potem jak mi się kończyło chorobowe złożyłam papiery o świadczenie rehabilitacyjne.
Też należę do zusu sosnowieckiego :mrgreen: jak masz jeszcze jakieś pytania to służę pomocą ;-)

Korba - Sro 06 Lip, 2011

Kurcze spadłaś mi jak z nieba !
Ja mieszkam w Czeladzi [ ale meldunek mam Sosnowiecki wiec tam podlegam]

no tak a u mnie problem jest taki że ja pracowałam za granica [holandia]

a w polscie podjełam prace na umowe o prace na czas określony od 20 maja do 30 czerwca tego roku... ale już od 14 czerwca jestem na L4 , bo nie dawałam fizycznie rady i wrecz miałam wrażenie że ''noga mi odpadnie '' [ a pracowałam w BIGA STYL-lumpeks w bedzinie nowootwarty... no i tam stanie praca w 6 dniw tygodniu po 14 godzin, rozładowywanie tira po 3-5 ton no i moja noga nie dała rady]

i nie wiem czy ZUS bedzie mi wypłacać zasiłek chorobowy skoro tak mało przepracowałam ..... a co dopiero o jakiś swiadczeniach rehabilitacyjnych itp,,

pasiflora - Sro 06 Lip, 2011

Oj coś mi się wydaje że ponieważ nie przepracowałaś miesiąca to chyba? nie dostaniesz zasiłku chorobowego
Cytat:
ZASIŁEK CHOROBOWY
Prawo do zasiłku
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Od dnia 1 stycznia 2009 r. osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Wcześniej okres ten wynosił 180 dni. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Bez okresu wyczekiwania zasiłek chorobowy przysługuje:

absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową lub wypadkiem w pracy (zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego) albo wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (zasiłek z ubezpieczenia chorobowego),
ubezpieczonym obowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

js7 - Sro 06 Lip, 2011

korba, ja obecnie jestem już czwarty miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Nawet nie wróciłam do pracy po macierzyńskim, bo mój stan zdrowia na to nie pozwolił. Zwolnienia mam od neurologa, bo żaden ortopeda u mnie takiego zwolnienia mi nie dał. Miesiąc temu miałam kontrolę z ZUS-u, czy aby nie chodzę do pracy i należycie korzystam ze zwolnienia. Tydzień po tym nakaz przyjazdu do lekarza orzecznika do ZUS-u, oddalonego o 160 km. Wizyta może jakieś 10 min., luźna rozmowa, nawet nie przeglądał dokumentacji, a mam tego trochę. I dalej noszę zwolnienia od neurologa. Zobaczymy co dalej.
Trzymam kciuki.

ania62 - Pią 15 Lip, 2011

Witam ,jestem tu nowa .Czytam Wasze posty szukając jakiegoś wyjscia i jestem załamana .Mało kto dostaje zasiłek rehabilitacyjny nie mówiąc o rencie.Jestem na L4 3miesiąc ale przed endo.Zabieg dopiero bede mieć w 2012 roku na jesieni.Mam wrodzoną dysplazje obydwu stawów biodr. Lewe już do operacji .Choroba powstala przed 16 rokiem życia.Mam orzeczoną grupę umiarkowaną.Boję się,że jak nie dostanę swiadczenia rechabilit. i renty czasowej do operacji to zostanę bez środkow do zycia ,mieszkam sama.Może od razu na zwolnieniu starac sie o rentę socjalną ale czy tu mam szanse?bo już sama nie wiem co mam robić .Poradźcie proszę:(.Jak piszę nie w tym posćie to przepraszam ale nie wiem gdzie to napisać.Pozdrawiam
Grazyna1950 - Pią 15 Lip, 2011

Aniu !!! !! Próbuj składać wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Masz jeszcze prawo korzystać z L4 - można wykorzystać 180 dni. To wcale nie jest prawdą, że nie dostaje się zasiłków czy też renty z ZUsu. Wszystko zależy od tego jak Ci lekarz wypełni wniosek. Troszkę szczęścia też potrzeba na komisji, ale ja np. stawałam na komisji chyba z 8 razy i za każdym razem decyzję miałam pozytywną. ( I decyzja - prawo do zasiłku przez 270 dni, potem świadczenie reh. na 180 dni, następne 180 dni zasiłku, a petem renta rok - dawna II grupa, potem dawna III gr. ) Głowa do góry - może nie bedzie tak źle. Spróbuj też starać się o zmianę grupy niepełnosprawności.
zozo - Pią 15 Lip, 2011

Ania62, na L-4 możesz przebywać dokładnie 183 dni, wliczając soboty, niedziele i święta. Po tym okresie możesz ubiegać się o świadczenia rehabilitacyjne. Odpowiednie papiery pobierasz z ZUS-u. Jest tam wniosek, który wypełnia Twój pracodawca. W pracy nie powinni Ci robić problemów i wypełnić dokument. Tak czy inaczej pracodawca po okresie 9-ciu m-cy, czyli po L-4 i 3 m-cach świadczeń rehabilitacyjnych może Cię zwolnić, ale nie musi - to jego dobra wola. Papiery trzeba złożyć odpowiednio wcześniej, żeby zdążyli Cię wezwać na komisję. Dokładnie nie pamiętam, ale chyba 6 tygodni przed zakończeniem świadczenia z tytułu L-4. Na komisji zdecydują, czy dostaniesz świadczenia, czy rentę. Jeśli rokujesz na powrót do pracy a z pewnością rokujesz, to przyznają Ci świadczenia. Ja dostałam na pół roku i mogłam się ubiegać o kolejne pół roku, ale zdecydowałam się wrócić o kulach do pracy, aby poczekać na kolejną operację. Świadczenia rehabilitacyjne mogą być wypłacane maksymalnie przez okres 1 roku. Później zostaje już tylko renta.
ania62 - Pią 15 Lip, 2011

Dziękuję kobietki za odpowiedź tak szybką i za wsparcie. Wiem ,że jeśli dostanę świadczenie rech. to mnie pracodawca po 3 mies. zwolni i to na bank bo ma duże problemy finansowe i wszystkich po kolei zwalnia.Mam umowę do 2012 roku do lipca a zatrudnił mnie tylko dlatego ,że dostał dofinansowanie z Pfronu.Jak mnie zwolni a zasiłku nie przedłuzą to nie wiem czy bede mogla pójśc na zasiłek dla bezrobotnych czy jeszcze mnie się nalezy i co wtedy ?
zozo - Pią 15 Lip, 2011

Ania62, nadal jesteś ubezpieczona - na początek powinnaś dostać świadczenia rehabilitacyjne a jak się wyczerpie ta możliwość a Ty dalej nie będziesz zdolna do pracy, to muszą Ci przyznać rentę. Już na komisji im powiedz, że żeby wrócić do sprawności i móc podjąć pracę, musisz się operować a termin masz, jaki masz. Napisz również podanie do szpitala o przyspieszenie terminu operacji, bo nie jesteś w stanie podjąć pracy. Jesteś niezdolna do pracy i jedyna droga to operacja - tego się trzymaj. Muszą Ci przyznać świadczenia a w dalszej kolejności, jak nadal nie będziesz zdolna do pracy - rentę.
Grazyna1950 - Pią 15 Lip, 2011

Zozo!!!!! Fajnie rozumujesz i miejmy nadzieję, że Ania62 nie pozostanie bez środków do życia, ale ....... pamiętajmy...... ZuS niczego nie musi, to smutne, ale bardzo prawdziwe.
ania62 - Pią 15 Lip, 2011

zozo dzięki jeśli tak uważasz a masz spore doświadczenie w tych sprawach jak i większość tu osób to może warto poczekać .L4 kończy mi się 2 listpoda.Wczesniej złozę o zasiłek rehabilitacyjny i poczekam .AA jeszcze mam jedno pytanko kiedy dostanę odpowiedź z zuzu jak zloże papiery 6 tygodni przed końcem tych182 dni .Może się zdażyć,że dadzą mi odpowiedź po tych 182 dniach?
ania62 - Pią 15 Lip, 2011

Grażyna tak też może być .Najgorsze to ,że jestem sama .Jak nic nie dostane to tylko kulke w łeb i jednego darmozjada mniej dla zusu. :-(
pasiflora - Pią 15 Lip, 2011

ania62, minimalną opiekę dostaniesz z Opieki Społecznej ale na duże kwoty nie masz co liczyć.
zozo - Pią 15 Lip, 2011

Ania62, musisz złożyć papiery przynajmniej na miesiąc przed upływem 183 dni L-4 - to jest warunek, aby ZUS zdążył wezwać Cię na komisję. Ja złożyłam trochę później i skutkowało to tylko tym, że pierwsze świadczenie również miałam wypłacone z opóźnieniem.

Najlepiej udaj się do ZUS-u po druki i się zapytaj kiedy masz papiery złożyć. Wniosek o świadczenie składa się z części wypełnianej przez Ciebie, lekarza i pracodawcę.

Poczytaj:
http://www.zus.pl/default...id=435&p=4&idk=

ewunia123 - Pią 15 Lip, 2011

Bylam wczoraj w ZUSie ,na L4 mozna byc maksymalnie 182 dni.
zozo - Pią 15 Lip, 2011

Ewunia123, no to się pomyliłam o 1 dzień ;)
ania62 - Pią 15 Lip, 2011

Zozo tak to prawda 182 dni ;-) .Pojade po niedzieli do Zusu po druki .
zozo - Sob 16 Lip, 2011

Grazyna1950 napisał/a:
Zozo!!!!! Fajnie rozumujesz i miejmy nadzieję, że Ania62 nie pozostanie bez środków do życia, ale ....... pamiętajmy...... ZuS niczego nie musi, to smutne, ale bardzo prawdziwe.
Wiesz co a z moich doświadczeń wynika, że sporo jest przesady i złego szumu medialnego n/t ZUS-u. Oni mają swoje przepisy i muszą się ich trzymać. My oboje z mężem nie mieliśmy najmniejszych problemów. Mąż był na rencie przez 3 lata a miał, nadal ma schorzenie, którego nie widać na pierwszy rzut oka, tak jak u nas bioderkowiczów. Kiedyś zapomniał dołączyć jednego badania, które określa czy faktycznie choroba jest w fazie aktywnej a nie remisji i musiał po prostu to badanie donieść następnego dnia.
Jest tyle prób wyłudzeń świadczeń a w końcu my wszyscy na ten ZUS płacimy. Ja na komisji o świadczenia w ogóle się nie stawiłam, bo byłam parę dni po operacji rewizyjnej. Był to początek marca, zima w pełni, ślisko na chodnikach. Zadzwonił mąż zapytać się, czy w takiej sytuacji musi żonę o kulach przywieźć do ZUS-u. Byłam na kontroli jakieś 3 m-ce wcześniej, po pierwszej operacji a więc mnie już sprawdzili. Wystarczyło im, że mąż dowiezie dokumentację medyczną z drugiej operacji,aby uzupełnić historię mojej choroby i przyznali mi świadczenie na pół roku bez problemów. W tym tygodniu również byłam na kontroli w ZUS-ie, bo przecież jestem po operacji drugiej nogi i również nie było najmniejszych problemów a wizyta trwała może z 10 min.
Jak są ewidentne sprawy, to nie powinno być problemów :no: . Wiem, że dziennikarze potrafią wyłapać jakieś pojedyncze przypadki, kiedy poszkodowany został źle potraktowany. Potem nadaje się temu szum medialny i idzie fama, jak to ZUS zostawia biednych pacjentów na lodzie. Jak by się faktycznie uwziął na nas jakiś orzecznik a nie miał racji, to istnieją tryby odwoławcze. Trzeba być świadomym swoich praw i się ich domagać.

Grazyna1950 - Sob 16 Lip, 2011

jak pisałam wyżej - ja również nie miałam problemów
ania62 - Pią 02 Wrz, 2011

Witam , to ja jeszcze raz napiszcie mi kobietki jak to jest bo w polowie wrzesnia lekarz ma mi wypisać druki i teraz nie wiem czy na świadczenie rehabilitacyjne czy na rente.Znajoma mi poradziła żeby od razu wypisał na rentę bo jeżeli mi nie przyznają to dadzą mi zasiłek rehabilitacyjny .Nie wiem czy ma rację bo z tego co piszecie to najpierw składacie na świadczenie rehabilitacyjne.Jak to z tym jest rzeczywiście .Bardzo proszę o odpowiedź :roll:
zozo - Sob 03 Wrz, 2011

Ania62, jeżeli jesteś zatrudniona, to chyba powinnaś złożyć o świadczenie rehabilitacyjne. Możesz spokojnie zadzwonić do ZUS-u i po prostu zapytać.
Grazyna1950 - Sob 03 Wrz, 2011

Nie ma reguły - chyba zależy od Oddziału ZUSu. Ja składałam na rentę, ale dali mi najpierw świadczenie rehabilitacyjne. Po jego wyczerpaniu ponownie składałam wniosek o przyznanie renty.
jola - Sob 03 Wrz, 2011

ja też składałam wniosek o rentę, a przyznali mi świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy
ania62 - Nie 04 Wrz, 2011

dzięki za odpowiedź ,zapytam w zusie ale pewnie ortopeda ,który wystawiać bedzie mi zaświadczenie też powinien wiedzieć i poradzi co zrobić:)

EDIT

Jolu a jak z Twoim świadczeniem pisalaś ,że dostałaś na pół roku jak jest teraz dali Ci ponownie pół roku cz y masz rente?

Korba - Wto 13 Wrz, 2011

Witam was Bioderka :)

Ja mam dysplazje stawów biodrowych ze zwyrodnieniem, osteofity na kości udowej i coś miednice przesunięta.. lekarz zasugerował mi żebym przed operacją pomyslała nad dzidziusiem, a że i mam warunki i mam z kim to czemu nie :) :?:

ale moje pytanie jest inne... obecnie jest na L4[ze względu na bioderko] i Zus wypłaca mi pieniądzory... i zastanawia mnie czy gdybym zaszła w ciąże w takim stanie jakim są moje bioderka czy nadal miałabym prawo do L4 jak i do późniejszego świadczenia rehabilitacyjnego.

Pozdrawiam i czekam na odpowiedź


odpowie mi ktoś ?:)

Alicja - Sob 17 Wrz, 2011

Korba napisał/a:
odpowie mi ktoś ?:)

Obawiam się, że na to pytanie najlepiej by odpowiedział ortopeda będący jednocześnie orzecznikiem ZUS. Ja na takiego ostatnio trafiłam. Swoją opinię nt. szans mojego powrotu do pracy oparł on o to, co napisał mi mój lekarz prowadzący w druku N9 - rokuje na powrót do pracy za 12 miesięcy. Dzięki temu dostałam zasiłek rehabilitacyjny.
Tylko czy zdążysz urodzić dziecko i mieć operację oraz stanąć po niej "na nogi" w czasie, który Ci został z okresu zasiłkowego L4 i ew. zasiłku rehabilitacyjnego? Jeśli tak i jeśli lekarz prowadzący dobrze Ci wszystko opisze w druku N9, to może orzecznik przyzna Ci zasiłek na rok. Albo chociaż na pół, a potem Ci przedłużą. Jednak jak pisze Grażyna, różnie może być, nie zawsze orzecznik tak mocno się sugeruje opinią lekarza prowadzącego.

jola - Sob 17 Wrz, 2011

ania62,
Po 6 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego ,złożyłam nowy wniosek o przedłużenie świadczenia, niestety Zus mnie" uzdrowił "i wysłał do pracy.
Przepracowałam 6 miesięcy, a teraz jestem już 4 miesiące na l-4 . W ciągu tych 4 miesięcy, Zus mnie wezwał 2 razy na kontrolę do Rybnika i raz miałam kontrolę w domu. Mam tego serdecznie dosyć.
Marzę o tym by mieć zdrowe biodra i pójść do pracy

Nawojka - Pon 26 Wrz, 2011

Dzisiaj w Rzepie, w dodatku Prawo, jest taka oto interpretacja kodeksu pracy, a propos tematu świadczenie rehabilitacyjne, a zwolnienie z pracy:
„W miarę możliwości pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, który w ciągu sześciu miesięcy od rozwiązania angażu bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn (art. 53 par. 5 k.p.). Przepis ten odpowiednio stosuje się do pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zgłosi swój powrót do firmy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia choćby nastąpiło to po sześciu miesiącach od rozstania (art. 20 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Pracodawca może się od tego obowiązku uchylić jedynie wtedy, gdy nie ma faktycznych możliwości zatrudnienia pracownika, np. nie ma żadnych wolnych etatów. ”

Grazyna1950 - Wto 27 Wrz, 2011

Nawojko - może, ale nie musi i generalnie nie przyjmuje spowrotem. Wiem to z własnego doświadczenia.
dorka - Sob 08 Paź, 2011

Jestem od lat na emeryturze. Teraz miałam wstawiane endo i zastanawiam się, czy przysługuje mi dodatek pielęgnacyjny z ZUS?
Czy ktoś wie coś na ten temat, czy warto się starać?

pasiflora - Nie 09 Paź, 2011

Cytat:
Jestem od lat na emeryturze. Teraz miałam wstawiane endo i zastanawiam się, czy przysługuje mi dodatek pielęgnacyjny z ZUS?
Czy ktoś wie coś na ten temat, czy warto się starać?
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

W przypadku osób, które ukończyły wiek 75 lat - dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu.

Osobie , która ukończyła 75 lat i uznana została za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji , przysługuje jeden dodatek pielęgnacyjny.

Wymagane dokumenty:


• Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie
• Dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Postępowanie w sprawie wszczyna się na podstawie wniosku zgłoszonego w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS.

Właściwą jednostką do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny składa bezpośrednio osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy - osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Korespondencja (decyzja) przekazywana jest zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej, pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, zamieszkania - pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Grazyna1950 - Nie 09 Paź, 2011

W Zusie raczej nie dostanie sie tego zasiłku. Pisałam o tym, ale gdzieś wcięło mój post. Trzeba zgłosić się do PCPR i tam wypełnić wniosek. Łatwiej przyznają niepełnosprawność w PCPR niż w Zusie.
pasiflora - Nie 09 Paź, 2011

Grazyna1950, ale przyznają i jest wyższy ten zasiłek niż z OPS :)
Zresztą zawsze zostaje poczekać te ponad trzy latka i ze względu na wiek można dostać w przypadku Dorki :wink:

Grazyna1950 - Nie 09 Paź, 2011

Niestety mnie w Zusie nie dali, a w PCR bez problemu i na stałe znaczny stopień. A z chwilą gdy Dorka skończy 75 lat z "urzędu" dostanie w ZUsie i może wybrać korzystniejszy. Zresztą stopień niepełnosprawności przyda Jej się do innych celów: NP. odliczanie kwot zapłaconych za leki, karta parkingowa, zwolnienie z połaty za TV(znaczny stopień) itp. Teraz do Karty Parkingowej musi być orzeczenie o niepełnosprawności.( kiedyś wystarczyło pobieranie renty conajmniej II grupy, lub potem III z zaświadczeniem, że renta jest przyznana z powodu choroby narządu ruchu) - przerabiałam to wszystko na własnej skórze. ;)
maszcza - Czw 24 Lis, 2011

Witam, bardzo dawno mnie tu nie było. W sierpniu 2010 roku miałam operację endo prawego biodra, w 2007 i 2009 artroskopie kolana prawego a teraz czekam na termin na operację prawej stopy. Mało prawdopodobne że będzie to w tym roku. Najpierw było długie L4 a teraz za 2,5 miesiaca kończy mi się rok świadczenia rehabilitacyjnego. Na szczęscie mój pracodawca mnie nie zwolnił, więc mam gdzie wracać. Mój ortopeda namawia mnie na złożenie dokumentów do ZUS o przyznanie renty. Obawiam się że nie mam szans ale lekarz twierdzi, że warto spróbować biorąc pod uwagę czekającą mnie operację. Czy ktoś był w takiej sytuacji, że po roku świadczenia otrzymał z ZUS rentę? Mam przyznaną niepoełnosprawność z Komisji Przyznawania Niepełnosprawności ale to ZUS nie ma nic wspólnego. Proszę o rady co dalej robić. Pozdrawiam serdecznie.
Grazyna1950 - Czw 24 Lis, 2011

Ja po rocznym świadczeniu rehabilitacyjnym dostałam rente . Najpierw na rok dawną II grupę, a potem dwa razy po dwa lata III. A potem........ emeryturka. Lekarz wypełniajacy wniosek zaznaczył, że czeka mnie operacja wstawienia endo. Świadczenie dostałam po operacji osteotomii prawego biodra, czekając na osteotomię drugiego, a potem na endo.
js7 - Czw 19 Sty, 2012

witam,
a ja właśnie kończę w marcu 6-miesięczny okres świadczenia rehabilitacyjnego. Zbieram dokumenty na przedłużenie świadczenia, ale boję się co będzie dalej. Nawet jeśli ZUS mi przedłuży na kolejne 6 m-cy, to obawiam się, że w tym czasie nie zdążę mię operacji i co dalej. Mam jeszcze zaległy urlop za rok 2010 i 2011, ale nie wiem, jak z wykorzystaniem zaległości, skoro jestem tak długo niezdolna do pracy. Czy może ktoś z Was miał podobną sytuację. ha bezpośrednio po urlopie macierzyńskim byłam na zwolnieniu lekarskim, później świadczenie rehabilitacyjne, stąd ten zaległy urlop. Czy po świadczeniu składając wniosek urlopowy pracodawca zażąda zaświadczenia z medycyny pracy, że jestem zdolna? Pracodawca zasugerował, żebym składała do ZUS-u wniosek o rentę, czyli muszę zwolnić się z pracy. A może ratować się jakoś urlopem wychowawczym. Mam taką pustkę w głowie. Może ktoś miał podobnie.

KATIUSZA - Pią 20 Sty, 2012

może info ode mnie przyda sie osobom prowadzacym dzialalnosc gospodarcza.
ja niestety nie oplacalam chorobowego i wpadlam w bledne kolo i urzeraniem sie z ZUS ktory monozy kolejne wymagania. od momentu gdy przyszlo pismo,że nie nalezy mi sie chorobowe (nie dziwne) nie bralam L4 ze szpitali czy rehabilitacji. pozniej okazalo sie ze mialo to wplyw na bardzo niskie swiadczenie wypadkowe (bo tylko na podstawie 2 L4), choc nie pracuje juz od 9 miesiecy.
nie przyznali mi tez swiadczenia rehabilitacyjnego bo nie spelnilam wymogu 180 dni chorobowego ...:(
jakos sie jeszcze odwoluje o wsteczne L4, ale prawde mowiac mam ochote ich olać.

w kazdym badz razie, wniosek jest jeden: ubezpieczajcie sie chorobowo(to jest dowolne), nawet jak nie chorujecie tak jak ja do momentu wypadku i bierzcie L4 z kazdego miejsca.

Essence30 - Pią 10 Lut, 2012

Js7 nie mam podobnej sytuacji, bo już nie pracuję - umowa wygasła w trakcie zwolnienia lekarskiego (ale tez od razu po macierzyńskim byłam na zwolnieniu a potem na świadczeniu).

Jeśli czekasz na operację - to powinnaś dostać bez problemu dalsze świadczenie ( ja miałam przyznane najpierw na 4 miesiące i potem na 8) - lekarz orzecznik powiedział, że ( niewazne czy po czy przed operacją ) jeśli nie będę czuła się na silach powrócić na rynek pracy to powinnam złożyć wniosek o rentę ( miesiąc przed końcem świadczenia). Jeśli zdecydujesz się na rentę - musisz zwolnić się z pracy. Jeśli zechcesz wrócić do pracy, to pracodawca w pierwszej kolejności wyśle Cie na zaległy urlop, dopiero potem będziesz mogła wnioskować o urlop wychowawczy (który jest bezpłatny) . W ostatniej pracy miałam dużo wspólnego z kodeksem pracy, więc wiem to na pewno.

mariusz - Pon 05 Mar, 2012

witajcie-mam pytanie otóż jestem jeszcze zatrudniony,w tej chwili przebywam na L-4 już 4 mc,zwolnienie mam od lekarza rodzinnego,mam termin na operacje na jeśień tego roku,pewnie nie zostanie ze mną przedłużona umowa o prace,czy lekarz rodzinny może mi wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia chyba druk N-9,czy musi to zrobić ortopeda?oraz czy jest jakaś różnica między rentą rehabilitacyjną,a świadczeniem rehabilitacyjnym??jakie dokumenty trzeba donieść na komisje do zusu?oprócz hitoii choroby?np;o okresach pracy też?
Stanisław Rudzk - Wto 22 Maj, 2012

Witam wszystkich! Mam pytanie dotyczące zasiłku rehabilitacyjnego, w połowie czerwca będę składał wniosek o zasiłek bo 23.07 mija mi 182 dniowy okres zwolnienia, a w między czasie mam skierowanie do sanatorium na dzień 27.06. i w z/w z tym mam pytanie co mam zrobić jak dostanę wezwanie na komisję a w tym czasie będę w sanatorium? Jestem jeszcze przed endo. Proszę o informacje może ktoś miał taki sam przypadek-pozdrawiam :pa:
duska - Wto 22 Maj, 2012

Stanisław Rudzk, nalezy zadzwonić do Zus i porozmawiać, żeby Ci nie wysyłali w tym czasie zaproszenia na spotkanie. Ja wyjeżdżałam i tak właśnie zrobiłam. Poza tym, oni wysyłają pierwsze zawiadomienie pocztą poleconą, jak się nie odezwiesz/nie przyjdziesz to wysyłają pocztą zwykła drugie. Dopiero jak nie zareagujesz na drugie to masz kłopot.
Dzwon po prostu, mów jak wygląda sytuacja i dogadaj się.

Danuta Kokott - Wto 22 Maj, 2012

Stanisław Rudzk napisał/a:
Witam wszystkich! Mam pytanie dotyczące zasiłku rehabilitacyjnego, w połowie czerwca będę składał wniosek o zasiłek bo 23.07 mija mi 182 dniowy okres zwolnienia, a w między czasie mam skierowanie do sanatorium na dzień 27.06. i w z/w z tym mam pytanie co mam zrobić jak dostanę wezwanie na komisję a w tym czasie będę w sanatorium? Jestem jeszcze przed endo. Proszę o informacje może ktoś miał taki sam przypadek-pozdrawiam :pa:


Stanisławie, ja radzę do wniosku o zasiłek rehabilitacyjny załączyć pismo z informacją, że " Od 27. 6 do ... jestem w sanatorium i proszę o nie wyznaczanie na ten okres wizyty u orzecznika w sprawie zas. rehabilitacyjnego". Kilka lat temu tak zrobiłam. Z instytucjami typu ZUS, urzędy, kliniki, szpitale nawet ustalenia telefoniczne wolę potwierdzić na piśmie.
Pozdrawiam.
Danka

js7 - Czw 14 Cze, 2012

witam,
miałam również podobną sytuację ze świadczeniem rehabilitacyjnym. Dostałam wezwanie na stawienie się na komisię o przedłużenie świadczenia w terminie 1 dnia po powrocie ze szpitala po operacji. Wróciłam do domu wieczorem, więc dopiero w dniu stawienia się rozpoczęła się akcja telefonów i faksów, później wszystko wysłalam poleconym do ZUS-u. Został ustalony nowy termin i lekarz orzecznik przyjechał do domu. Nie był za bardzo zorientowany na czym polega endoproteza, ale świadczenie zostało przedłużone o kolejne 4 miesiące, chociaż przysługiwało mi jeszcze 6 miesięcy. ZUS pierwsze wezwanie wysyła zwykłym listem, drugie poleconym, ale w tej instytucji wszystko trzeba bardzo skrupulatnie.
jeszcze zapytam z innej beczki, może ktoś miał podobny przypadek.
W połowie lipca kończę wspomniany wyżej zasiłek rehabilitacyjny. Czeka mnie jeszcze druga endo, lekarz wspomniał, że w tym roku. Niestety, mój pracodawca chce mnie zwolnić, pomimo, że usilnie prosiłam, bo zależało mi na byciu "pracownikiem". Mam zaległy urlop wypoczynkowy za rok 2010 i 2011, czyli 2 x po 26 dni, więc wg mnie mogłabym nabyć prawo do kolejnego okresu zasiłkowego, a później świadczenia rehabilitacyjnego. Nie bardzo mam wybór, pracodawca może, ale nie musi kontynuować mego zatrudnienia. Mam małe dzieci i nie byłam na urlopie wychowawczym, ale nie wiem czy pracodawca może czy musi wyrazić zgodę i co w takiej sytuacji z urlopem wypoczynkowym. Jak to technicznie zorganizować - nie chcę zaglądać do miejsca pracy, proszę o pomoc.

pasiflora - Pią 15 Cze, 2012

js7 napisał/a:
Mam zaległy urlop wypoczynkowy za rok 2010 i 2011, czyli 2 x po 26 dni,
Chyba chodzi o dni przepracowane a nie urlopowe. Nie mam pojęcia. Zadzwoń do ZUS-u tam dowiedz się, bo moje gdybanie do niczego Cię nie prowadzi :D
Libra - Pią 15 Cze, 2012

js7 napisał/a:

W połowie lipca kończę wspomniany wyżej zasiłek rehabilitacyjny. Czeka mnie jeszcze druga endo, lekarz wspomniał, że w tym roku. Niestety, mój pracodawca chce mnie zwolnić, pomimo, że usilnie prosiłam, bo zależało mi na byciu "pracownikiem". Mam zaległy urlop wypoczynkowy za rok 2010 i 2011, czyli 2 x po 26 dni, więc wg mnie mogłabym nabyć prawo do kolejnego okresu zasiłkowego, a później świadczenia rehabilitacyjnego. Nie bardzo mam wybór, pracodawca może, ale nie musi kontynuować mego zatrudnienia. Mam małe dzieci i nie byłam na urlopie wychowawczym, ale nie wiem czy pracodawca może czy musi wyrazić zgodę i co w takiej sytuacji z urlopem wypoczynkowym. Jak to technicznie zorganizować - nie chcę zaglądać do miejsca pracy, proszę o pomoc.Pracodawca ma obowiązek zatrudniania pracownika, który po wyczerpaniu okresów zasiłkowych nie ma zdolności do pracy. Ten obowiązek ma jednak jedynie przez pierwsze 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego, po tym okresie może rozwiązać umowę o pracę bez winy pracownika.
Jeżeli pracownikowi pozostały niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, to za nie wypłacany jest ekwiwalent pieniężny.

Tu juz moja pamieć zawodzi, ale cos mi się zdaje, że dwa urlopy nie wystarczą do nabycia praw do nastepnych okresów zasiłkowych; trzeba by to dokładnie w dniach policzyć, łącznie z sobotami i niedzielami.
Nawet gdyby to miało wystarczyć, to jest jedno ale- żeby móc zacząć choćby korzystać z urlopu, to należy być zdolnym do pracy, a więc musiałabyś dostać stosowne zaświadczenie od lekarza i przynajmniej w teorii, a najlepiej w praktyce stawić sie normalnie na stanowisku pracy i dopiero wtedy wziąć urlop. Urlop wypoczynkowy co do zasady przysługuje pracownikowi świadczącemu pracę.

Jeszcze jedna rzecz- przepisy kodeksu nie mówią wprost o sytuacji pracownika, który wykorzystał już wszystkie mozliwe okresy finansowania przez Państwo w chorobie, a dalej nie może podjąć pracy. Nie ma żadnego przepisu, który mówi, że pracownik musi zostać zwolniony.
Swego czasu trafiłam na wyrok NSA, że jest to w gestii pracodawcy i taki pracownik może funkcjonować jako tzw. martwa dusza, bez prawa do wynagrodzenia, ale z etatem. Szczegółow juz niestety nie pamiętam, ale jeżeli masz dostęp do zasobów LEX-a, to ten wyrok tam jest.

Mieliśmy kiedys pracownika, który wyjechał zagranicę i "wisiał" u nas kilka lat, że niby na urlopie bezpłatnym. Nie wiem, czy taka instytuacja by urządzała Ciebie, ale byc może tym zainteresuj pracodawcę.......
Tylko tu chyba dalej sie kłania, że trzeba mieć zdolnośc do pracy, wystawioną przez lekarza :-/

Ewaa - Sob 16 Cze, 2012

Witam!
js7 jesli moge Ci cokolwiek doradzic z wlasnego doswiadczenia ..Jesli masz przed soba kolejna operacje i tak na prawde nie wiadoma kiedy wrocisz do pracy, to czy nie bedzie jednak latwiej pogodzic sie z odejsciem z pracy.Sama pamietam jak to bylo kiedys, zabraklo mi chorobowego pol roku najpierw, potem przedluzone chorobowe o 3 miesiace bylo..i znow zabraklo bo kolejna operacja..potem swiadczenie rehebilitacyjne 9 miesiecy..i znow zabraklo...
Pamietam jak odchodzilam na operacje to w szatni zostawilam wyprasowany fartuszek..no bo przeciez zaraz wroce. I nie wrocilam do dzis.Do dzis mam rente...ale poszlam do innej pracy, z ktorej tez po ok 4 latach musialam odejsc bo mialam operacje tym razem reki.Teraz stoje przed takim samym zadaniem,mam fajna praca ale i kolejna operacje przed soba.
Wiem jak trudno jest pogodzic sie z odejsciem z pracy, tez mialam wrazenie ze wszystko sie wali..
Moj zaklad pracy wtedy wcale mnie nie chcial zwolnic, probowal nawet cos wymyslc.Madry jednak radca prawny zakladu mojego dobrze doradzil, ze jesli zabraklo prwie 2 lata wszystkich swiadczen i jesli nie moge okreslic kiedy wroce to lepiej przejsc na rente , a prace zawsze znajde kiedy bede gotowa.I to sie akurat sprawdzilo..Czego na prawde i Tobie zycze i wierze ze tak bedzie.Pozdrawiam

Libra - Sob 16 Cze, 2012

W sytuacji, gdy pracownik jednak zostaje zwolniony z przyczyn niezależnych od niego (choroba), a w ciągu 6 miesięcy po zwolnieniu zgłosi gotowość do podjęcia pracy, to powinien zostać do tej pracy przywrócony, o ile oczywiście pracodawca wolny etat na tym stanowisku posiada.....tak mi sie przypomniało co w tym temacie kodeks mówi, a przynajmniej mówił (przepraszam, ale ja juz tak bardzo nowinek kodeksowych nie śledzę; pamiętam jedynie z własnego doświadczenia, więc mogą być jakieś zmiany) :oops: . Może to Ci w czymś pomoże, Js7...
Pozdrawiam :-)

elba - Pon 18 Cze, 2012

O tym, że operacja może "postawić nas na nogi" to się zgadzam , ale ZUS cudownie uzdrawia
bez potrzeby krwawych interwencji. Po kilku miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego, które przyznała mi
komisja lekarska nagle na dwa miesiące przed operacją jestem zdrowa !
Tak stwierdzil orzecznik ZUS na wniosek o przedłużenie świadczenia. I tak z osoby niezdolnej do pracy
za dwa tygodnie bedę do niej zdolna , ale też nie mam gdzie wrocić, gdyż jestem zwolniona.
Może ktoś miał podobną sytuację ?
Na szczęście są jeszcze środki odwoławcze od takich decyzji....

Ewaa - Wto 19 Cze, 2012

Witaj elba...koniecznie zrob odwolanie.Ja oddalam Zus do sadu jak na kolejnej z komisji o rente lekarz orzecznik mi jej nie przedluzyl.Uzasadnil to tym ze raz ze pracowalam, a dwa to ze mam studia i tyleeee mozliwosci na prace :-D . Sytuacja w jakiej bylam wtedy byla jak Twoja, na pare dni przed operacja wtedy akurat reki.Mnie dobrze opisala moja pani profesor zaswiadczenie dla sadu, w zasadzie zwiezle w 3 doslownie zdaniach, ze kekarz w sadzie juz nie zapytal o zadne inne dokumenty.Tak ze pisz i odwoluj sie, zreszta nie mamy innego nawet wyjscia,jak i do pracy na razie tez nie wrocisz. Powodzenia
elba - Czw 21 Cze, 2012

Dzięki Ewaa za wsparcie. Oczywiście juz się odwołałam i będe czekać na rezultat. Mam nadzieję, że uniknę sprawy w sądzie. Pozdrawiam :-D
js7 - Czw 21 Cze, 2012

elba, odwołuj się, papier wszystko przyjmie, tylko najgorsze są te nasze nerwy, ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Trzymam kciuki.
pasiflora - Czw 21 Cze, 2012

Ewaa, czy byłabyś w stanie przytoczyć słowa Twojej pani doktor które umieściła na piśmie?
Ewaa - Pią 22 Cze, 2012

Helo pasiflora moja pani profesor nigdy nie rozpisuje sie czy to w zaswiadczeniu do zusu o rente czy jak 4 lata temu do sadu.Trwale inwalidztwo w sposob bardzo znaczacy ograniczajace wydolnosc chodzenia .Wskazane ograniczenie chodzenia ze wzgledu na obluzowana endoproteze.Rowniez ograniczone funkcje konczyn gornych.Brak wskazan do jakiejkolwiek pracy.
Byc moze Wam o rente tez pisza podobnie.
Wazne jest tu chyba nie tylko to co napisane ale i kto to opisuje,zwrocilam na to uwage bo samo orzecznicy na to tez niestety patrza.
A to niestety jest prawda ze te komisje to same tylko stresy.Moja renta konczy sie teraz za 3 miesiace i jak pomysle ze od nowa mam tam isc...

pasiflora - Pią 22 Cze, 2012

Ewaa napisał/a:
Moja renta konczy sie teraz za 3 miesiace i jak pomysle ze od nowa mam tam isc...
Moja renta kończy się w marcu więc już muszę się psychicznie przygotować :-x Ogromną jest żenadą żeby nas taka błaha sprawa tak wykańczała, ale słyszymy i wiemy z własnego doświadczenia co wyprawiają ZUS-y dlatego tak irracjonalnie się zachowujemy.
Ostatnio czytałam artykuł jak ZUS doprowadził do trwałego kalectwa nie zgadzając się na przedłużenie L-4. Dlatego odwołujmy się, nie tajmy się temu molochowi. :mrgreen:

ewka322 - Pią 22 Cze, 2012

Mnie renta konczy sie 30 lipca juz złozyłam papiery o przedłuzenie ,ale przyznam sie że mam mieszane uczucia pewnie uznadza mnie za zdrowa a ja nadal o 2 kulach chodzę bo nadal kuleje i nie chce tego zepsuc .Bedac na poprzedniej komisji 2 lata temu pani orzecznik powiedziała ze mam sie jak najszybciej zoperowac a nie zerowac na pieniadzach podatników(tak jakbym to ja nie pracowała wczesniej) wiec pewnie po komisji cudownie ozdrowieje :mrgreen:
Ewaa - Pią 22 Cze, 2012

Lekarze orzecznicy wydawaja czasem bardzo smieszne opinie dlaczego odmowili renty...Posluchajcie mojej jaka otrzymalam w pismie z Zusu...Odmowa z powodu wykonywania pracy w nie calym etacie/dodam ze bylam wtedy zatrudniona jako osoba niepelnosprawna/....no i z powodu mojego znakomitego wyksztalcenia :mrgreen: ...a moje wyksztalcenie jest jak wiekszosci po prostu po studiach..Tak sie zdenerwowalam jak to przeczytalam, ze pismo najpierw odwolawcze do Zusu zrobilam tego samego dnia.Zaproszono mnie wiec na komisje do Zusu..a tam grzecznie mi wytlumaczono ze szkoda lat nauki, wiec znalazlam sie w Sadzie.Stworzylam sobie pismo sama zgodnie z sadowymi wymogami, gdzie kropka, przecinek, odstep...i nie odrzucono.Bo niestety jak sie zle napisze i nie powola rowniez odpowiednich osob to i takie pismo bedzie odrzucone z sadu, i jeszcze dojda oplaty.Ale poczytalam o tym i napisalam.A w Sadzie to nie zadna rozprawa..siedzi sobie lekarz za buirkiem..Na dzien dobry mnie przywital slowami...A wie pani dlaczego tej renty nie dostala...Na to ja WIEM!........a On dalej no bo ma pani dobre wyksztalcenie i sobie poradzi.Zobaczyl co napisala pani profesor..i mowi...Ona jest konsultantem w dziedzinie ortopedii, cos sie nie rozpisala..Zaczal sie madrowac ze brakuje personelu.Potem mi powiedzial ze Profesorka tak na prawde ma recje a On nie moze mi renty na stale przyznac bo jeszcze stara nie jestem :lol: ale podrzyma ze nie mam wskazan obecnie do pracy.
No a teraz tylko napisze , ze ja pracuje , moze nie caly czas bo przeszlam inne operacje...ale jak moge wracam szybko do pracy..chociaz nie w pelni zdrowa..ale coz...chyba mial orzecznik racje..nie taka stara jeszcze jestem...

Libra - Pią 22 Cze, 2012

Ewaa napisał/a:
On nie moze mi renty na stale przyznac bo jeszcze stara nie jestem


to jest normalna praktyka; takie widać odgórne wytyczne ZUS- ludzie młodzi, w wieku produktywnym-renty dostają czasowe. Sama miałam podobnie. Njapierw dostała rente chyba na rok (nie pamietam :oops: ); później właściwie sobie darowałam składanie wniosku, bo byłam przeświadczona, że renta jest dla innych (jak to mówia; głowę pod pacha trzeba przynosić). Mój lekarz, gdy do niego poszłam po kilku miesiącach, był jednak z lekka wkurzony, że ja tak sama sobie decyduje o losach renty (tego postępowania lekarza w dalszym ciągu nie czaję :-| ), namówił mnie do złożenia ponownie wniosku. Złozyłam, zostałam wezwana na komisję lekarska, a po niej na właściwą w sprawie renty.
Dostałam czasową, na 3 lata, bez żadnego gadania orzecznika.
Teraz w listopadzie renta mi się kończy, do lekarza mojego nie chodze częściej, niż raz na rok i pewnie scenariusz będzie podobny.....nie złoże wniosku o ponowną rentę, bo:
1. nie chodze do lekarza, nie leczę się intensywnie
2. na rehabilitację chodze prywatnie, a w większości ćwiczę w domu wg. zaleceń. Cała moja rehabilitacja polega na moich własnych działaniach; na prywatnym rehabilitancie, na indywidualnych ćwiczeniach, na basenie, na spacerach, na łażeniu po lesie itp....wg ZUS nie robię nic!!
3. do ZUS idzie się z "głową pod pachą"

Mam jeszcze kilka miesięcy, ale pewnie tym razem już się nie zdecyduję na składanie wniosku.

kamkar - Sro 11 Lip, 2012

mam pytanko
dopiero "zachorowałam" tzn. dopiero postawiono mi diagnozę martwica aseptyczna biodra zabieg nie wiem jeszcze kiedy ale: straciłam prace pół roku temu wtedy zaczęły się moje problemy z biodrem
byłam teraz na bezrobociu z prawem do zasiłku który właśnie się skończył
nie mogę podjąć żadnej pracy( w moim zawodzie praca stojąca przede wszystkim) bo tak mnie boli nawet jak wezmę przeciwbólowe to kuleje- noga mi się skróciła
czy mimo wszystko mogę składać wniosek o świadczenie rehabilitacyjne lub jakiekolwiek świadczenia?
mam 31 lat- prawie 12 lat pracy nie przerwanie do teraz i nigdy nie byłam na chorobowym.

mariusz - Sro 11 Lip, 2012

myśle że z ZUSU jeżeli masz odpowiednio przepracowane lata,tzn.okresy składkowe i nieskładkowe(wszystko znajdziesz na forum) to coś ci przyznają,tylko chyba w twoim przypadku musisz szybko to załatwiać,ewentualnie zostaje zasiłek z OPSU
mondey - Pią 15 Lut, 2013

Dziś byłam na komisji w zus- świadczenie rehabilitacyjne dostałam na 3 miesiące, a tak miło pan doktor wyglądał-kolejny raz się potrwierdza moja reguła,że jak ktoś miło wygląda ( prof. na studiach, dr. w zus ) to jest ....... :-x
W pracy czeka na mnie zwolnienie,więc muszę przemyśleć czy starać się o dalsze świadczenie, czy szukać już pracy :-| Czy może mi ktoś odpowiedzieć, czy nadal zakład może mnie zwolnić po 9 miesiącach całej choroby, czy coś w przepisach się zmieniło i czy mogę ubiegać się o dalsze świadczenie rehabilitacyjne,? Ten lekarz dziś kręcił i nie zrozumiałam do końca :-|

asia567 - Pią 15 Lut, 2013

Z tego co wiem to pracodawca może zwolnić Cię po 6 miesiącach zasiłku i 3 miesiącach świadczenia,czyli ogólnie po 9 miesiącach. Ale jeżeli ZUS dalej przyzna Ci świadczenie to będzie dalej wypłacane przez ZUS,świadczenie rehabilitacyjne można mieć na 12 miesięcy.
mondey - Pią 15 Lut, 2013

Asia567, dzieki za info :-)
mariusz - Czw 07 Mar, 2013

MONDEY-a po świadczeniu rehabilitacyjnym zawsze można starać się o rente,bądż to z ZUS,bądż z OPS ;-)
mondey - Czw 07 Mar, 2013

mariusz, tak wiem :)
asia567 - Wto 12 Mar, 2013

Witam was, czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda komisja na świadczenie rehabilitacyjne? Na jutro mam wezwanie,i troszeczkę się obawiam. Pozdrawiam
mondey - Wto 12 Mar, 2013

asia567, tak samo,jak każda inna komisja z ZUS- ja dostałam tylko na 3 miesiące, więc co ZUS to inny termin ;-)
asia567 - Pon 18 Mar, 2013


asia567 - Wto 19 Mar, 2013

Nie dostałam świadczenia rehabilitacyjnego, brak sił już na to wszystko.. :(
mondey - Wto 19 Mar, 2013

asia567, powiedzieli Ci,że jesteś za młoda? Co ZUS to obyczaj :] -odwołuj się i walcz.
asia567 - Wto 19 Mar, 2013


mondey - Wto 19 Mar, 2013

asia567, trzymam kciuki :)
asia567 - Wto 19 Mar, 2013

Dziękuje.. :*
asia567 - Wto 19 Mar, 2013


biedronne - Sro 20 Mar, 2013

Jeśli odwołanie nic nie kosztuje to się odwołuj. Mam za sobą już sprawę sądową z ZUSem o chorobowe i sędzia nie zostawiła na nich suchej nitki. Niestety trzeba walczyć o własne prawa.
elkar - Sro 20 Mar, 2013

do usunięcia
asia567 - Czw 28 Mar, 2013


AgaW - Czw 28 Mar, 2013

Trzymamy :ok: Napisz jak poszło :ok:
asia567 - Pią 29 Mar, 2013


asia567 - Pią 29 Mar, 2013

Mam problem, cały czas zastanawiam się nad tymi dzisiejszymi orzecznikami. Czy jeżeli ja nie dostałam tego świadczenia i teraz się odwoływałam i jestem nadal zatrudniona to powinnam przez te dni być na zwolnieniu?
Libra - Czw 04 Kwi, 2013

asia567 napisał/a:
teraz się odwoływałam i jestem nadal zatrudniona to powinnam przez te dni być na zwolnieniu?


Tak mi się wydaje (ale pewności zero), że nie, ale też nie możesz wrócić aktywnie do pracy. Świadczenie rahabilitacyjne, co do zasady, przysługuje osobom, które wykorzystały już maksymalny okres L4, ale w dalszym ciągu nie uzyskały zdolności do pracy. Skoro składałaś wniosek o świadczenie, to znaczy, że wykorzystałaś już L4 (chyba że składałaś wniosek przed upływem ustawowego terminu L4 i masz jeszcze te dni w zapasie, to tak). Jeżeli otrzymasz od lekarza zakładowego zdolność do pracy, to świadczenie staje się bezprzedmiotowe, bo po prostu nie przysługuje ono osobom zdolnym do pracy. Nie wiem jak jest przy odwołaniach....być może można w takiej sytuacji uzyskać środki za okres pomiędzy złożeniem wniosku, a decyzją odwoławczą (przy założeniu, że będzie pozytywna dla Ciebie).
Na moją logikę nie powinnaś do czasu rozpatrzenia odwołania pracować....to jest oczywiście problem dla pracodawcy, bo wtedy mu taki pracownik "wisi w powietrzu"....ani pracuje, ani na L4. Urlopu też nie można wziąć, bo przysługuje tylko aktywnym pracownikom (sama nazwa mówi, że jest urlopem wypoczynkowym)
Szczerze, to Ciekawi mnie jak uda Ci się rozwiązać tą sytuację. Pewnie w ZUS-ie już nie raz się spotykali i będą wiedzieli jak sprawę rozwiązać, ale ja bym na tą chwilę bała się wrócić aktywnie do pracy :-/

Znów na moją logikę ( to tak bardziej laicko) jest jeszcze jedna możliwość.....L4, ale już z tytułu innej choroby jeśli jest taka możliwość. Wiem, że to już hard core, ale tylko tak teoretyzuję.
Daj znać jak uda Ci się czegoś dowiedzieć :-)

asia567 - Czw 04 Kwi, 2013


Libra - Czw 04 Kwi, 2013

Asiu, ja nie bardzo pojmuję (być może coś źle przeczytałam-przepraszam)......ty jesteś teraz na L4? W jakim momencie składałaś wniosek o świadczenie?
asia567 - Czw 04 Kwi, 2013


lusza - Czw 04 Kwi, 2013

Asiu - ja wprawdzie starałam się o rentę , ale cały czas byłam na zwolnieniu po upływie 182 dni błyło to zwolnenie bezpatne. W tym czasie Zus podważał kolejne decyzje najpierw swojego lekarza orzecznika i skierował mnie na komisję potem zakwstionował decyzję komisji i sprawę skierował do centrali. Trało to 3 miesiące po tym okresie przyznano mi rentę i wypłacono świadczenie za okres od kiedy byłam na zwolnieniu bezpłatnym. Gdyby mi renty nie przyznano nie miałabym problemów z zakładem pracy bo byłam na zwolnieniu.
asia567 - Czw 04 Kwi, 2013


Libra - Pią 12 Kwi, 2013

asia567 napisał/a:
Noo i niestety nie dostałam świadczenia, składam chyba do sądu i będę walczyć dalej..


Asiu....gdzies w innym wątku napisałas, że operację masz mieć jakoś w czerwcu,a wcześniej miała być w lipcu, czy sierpniu, tak? Termin został przyspieszony ze względu na stan zdrowia, czy po prostu zwolniło się miejsce w kolejce? Jeżeli termin był przyspieszany ze względu na stan zdrowia, to ja w tej sytuacji bym się nie zastanawiała kompletnie, tylko odwołała do sądu.
Zanim sąd przyjmie sprawę i ustali termin, to już trochę czasu minie, a im bliżej terminu operacji, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że jakikolwiek sąd uzna Twoją zdolność do pracy, bez względu na wykształcenie i możliwości do przekwalifikowania.

PS. Tak, czy siak- odwołać się warto. Przepisy prawne po to umożliwiają drogi odwoławcze, by z nich korzystać i mieć święty spokój psychiczny. (no chyba, że ktoś ewidentnie chce wykorzystać sytuację, ale nie o tym tu mowa)


Lusza napisała:
Cytat:
Gdyby mi renty nie przyznano nie miałabym problemów z zakładem pracy bo byłam na zwolnieniu.


Ja tak z ciekawości.....jak to było prawnie rozwiązane?? Przecież pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy tylko przez określony czas; później na siebie ten obowiązek przejmuje ZUS....jak to było?? Dostawałaś od lekarza druk zwolnienia po upływie okresu zasiłkowego? Jakoś to dziwne....
Czy jakoś inaczej to rozwiązaliście? Wiem, że pracownik może "wisieć" w powietrzu, ale z drukiem lekarskim??

asia567 - Pią 12 Kwi, 2013


asia567 - Sro 17 Kwi, 2013

Czy ktoś walczył z ZUSem o świadczenie w sądzie?
mariusz - Pią 19 Kwi, 2013

asia567 napisał/a:
Czy ktoś walczył z ZUSem o świadczenie w sądzie?

Dla małego pocieszenia,ja miałem sprawę w sądzie z ZUS o odszkodowanie,kilka lat temu,ale to była całkiem inna sprawa,bo miałem wypadek w pracy-sprawę przegrałem,choć moglem się jeszcze odwoływać,ale sądy są zapchane różnymi sprawami,i już nie chciałem tego ciągnąć,zwłaszcza że ta sprawa trwała 1,5 roku,a na rozprawy z Zus,nikt od siebie nikogo nie przysłał,obawiam się jednak,że jeszcze kiedyś będe się z nimi sądził,ponieważ już 2 lata czekam na operację,a renta dobiega końca-więc znając realia w Polsce,będą chcieli mnie w cudowny sposób uzdrowić,bez użycia skalpera.Ale tym razem już nie odpuszczę.

asia567 - Pią 19 Kwi, 2013

Ufff mam nadzieję że ja nie przegram, marne te pocieszenie :-P
Martula - Sro 19 Cze, 2013

Hejo. Potrzebuje Waszej pomocy. Mianowicie moja sytuacja wyglada nastepujaco: 31 stycznia 2013 mialam osteotomie wg Ganza, od tego czasu przebywam na zwolnieniu lekarskim. W chwili obecnej jestem w sanatorium w ramach prewencji rentowej turnus trwa 13.06-06.07.2013. Umowa z pracodawca trwa do 30.06.2013 i wlasnie wczoraj dostalam telefon z informacja, ze niestety dziekuja mi za wspolprace.:-( Na dzien konca turnusu rehabilitacyjnego bede miala wykorzystane 158 dni zwolnienia, wiec 24 dni moge jeszcze wykorzystac. Niestety wczesniej nie zalatwialam zadnej dokumentacji apropo swiadczenia rehabilitacyjnebo, gdyz mialam gleboki zamiar wrocic do pracy po prewencji, niestety zamknieto mi drzwi i nie mam juz jak wrocic. Teraz musze sie jakos organizowac. Lecz bedac tu sytuacja sie komplikuje. Jak to zalatwic? Czy teraz korespondencyjnie z pracodawca zalatwiac wywiady z pracy? i czy jakos czesciowo moze ktos w moim imieniu zlozyc takie dokumenty, a pozniej dostarczyc zaswiadczenie lekarskie u mojego ortopedy opiekuna? Czy moze tu w sanatorium rozmawiac z lekarzem o takim dokumencie? Mam jeszcze jedno pytanie. Sanatorium wystawi mi zwolnienie za caly pobyt tu. Musze je dostarczyc do pracodawcy po powrocie, zwolnienie bedzie wystawione do 08.07.2013, pracodawce bedzie interesowalo zwolnienie tylko za czerwiec, a reszte , czyli za kilka dni lipca bede musiala przedlozyc w Zusie, jak to ogarnac? Podpowiedzcie, bo troche to skomplikowane i nie mam pojecia jak sie za to zabrac. Zwlaszcza , ze jestem na tym wyjezdzie.
biedronne - Sro 19 Cze, 2013

Nie znam odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania ale:
1. z wyjątkiem paru sytuacji (np. odbiór dowodu osobistego) wszelkie formalności możesz załatwiać prze pełnomocnika. Piszesz wybranej osobie pełnomocnictwo w zakresie takim a takim, w terminie takim a takim (lub bezterminowo). Nie musi być poświadczone notarialnie - możesz napisać odręcznie. Jeśli to ktoś z najbliższej rodziny to takie pełnomocnictwo nie podlega opłacie, w innym razie 17zł trzeba zapłacić (można przelewem, i potwierdzenie przelewu wraz z pełnomocnictwem okazywać). Dobrze mieć kilka egzemplarzy takiego pełnomocnictwa - niektóre urzędy zostawiają sobie w aktach. Jeślibyś miała problem ze wzorem daj znać to Ci podeślę.
Z takim pełnomocnictwem całą papierologię w ZUSie może załatwić Twój pełnomocnik.
2. Odnośnie L4 - proponuję zadzownić na ZUSowską infolinię - na pewno mają jakąś procedurę :)

ewa1969 - Wto 24 Wrz, 2013

Dziś przyznano mi zasiłek rehabilitacyjny na 6 mies. Po tym czasie bez względu na samopoczucie zamierzam wrócić do pracy. Czy przez te 6 mies powinnam chodzić do lekarza, korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych? Kto wydaje zezwolenie na powrót do pracy, czy powinnam przed końcem zasiłku iść do swojego ortopedy?słyszałam,że najpierw lekarz musi wydać opinię o stanie zdrowia i zakończeniu leczenia a potem zakład kieruje do lekarza medycyny pracy,czy to prawda?
maaly-22 - Wto 24 Wrz, 2013

Wskazane Ewo byS odwiedziła lekarza brała zabiegi rehabilitacyjne,bo to wpływa kozystnie na Twoje zdrowie .A co do resty Twych pytan to myśle ze odpowiedzą inne Osoby z forum lub doczytasz w innym dziale.Sześć mieśieczy to troche czasu więc nigdy nie wiadomo co bedzie lub się wydazy ,ale PAMIĘTAJ ZDROWIE JEST TYLKO JEDNO!!! .Dbaj o zdrowie bo warto naprawde wiem co mówie ,pomimo wielu chorub pracowałem az do wypadku w chwili wypadku pomimo złaman bólu chciałem wstać usunąć się z drogi na której lezałem ból mnie pokonał a szpital uzmysłowił jakie ŻYCIE I ZDROWIE JEST KRUCHE....
bebe14 - Pią 25 Paź, 2013

Mam pytanie złożyłem papiery na zasiłek rehabilitacyjny jakieś 10 dni temu dziś dostałem wezwanie na 30 na komisje ,cały czas jestem na chorobowym W wezwaniu nic nie pisze że to komisja na zasiłek rehabilitacyjny tylko tak jak przy kontrolach ,wezwanie prosba o zabranie dokumentacji medycznej itp., oczywiście kopie wszystkiego złożyłem przy wniosku o zasiłek rehabilitacyjny Teraz się zastanwiam czy 30 mam komisje na zasiłek rehabilitacyjny już czy to tylko zwykła kontrola zwolnienia bo pisze ze jak się nie stawie to mi cofna zwolnienie od następnego dnia ,bo jakos szybko to poszło od momentu złożenia papierów
kinga - Pią 25 Paź, 2013

bebe14 napisał/a:
Mam pytanie

bebe14 napisał/a:
Teraz się zastanwiam czy 30 mam komisje na zasiłek rehabilitacyjny już czy to tylko zwykła kontrola zwolnienia

Jestem pewna, że gdybyś zadzwonił, to już byś wszystko wiedział 10 dni temu....
Czy jest coś trudnego w wybraniu numeru telefonu i osobistym uzyskaniu informacji?

bebe14 - Pią 25 Paź, 2013

Witam Pani mnie wtedy informowała ze zus ma miesiąc na rozpatrzenie sprawy tylko chodzi mnie czy 30 już ma komisje o swiadczenie rehabilitacyjne czy tylko kontrola zwolnienia oczywiście cała dokumentacje medyczna i zdjęcia zabieram ze sobą chodzi mi czy czekaja mnie dwie komisje w krótkim czasie czy tylko jedna Pozdrawiam
bebe14 - Czw 31 Paź, 2013

Witam dostałem zasiłek rehabilitacyjny na 12 miesięcy będę robił wszystko aby jak najlepiej się przygotować do operacji i potem szybko wracac do formy
Mijka - Wto 18 Lis, 2014

Trochę informacji w temacie świadczenia rehabilitacyjnego :)
http://wyborcza.pl/1,9765...ilitacyjne.html

Edit:
Przepraszam, artykuł został zakodowany :-( jak umieszczałam był czytelny w całości - myślę, że jak kogoś zainteresuje temat to wykupi artykuł :)

pasiflora - Wto 18 Lis, 2014

Cytat:
Chorujesz, nie możesz pracować, a ZUS nie chce ci dać renty? Możesz się starać o świadczenie rehabilitacyjne. To ok. 1500 zł brutto miesięcznie. Ostatnio oddziały ZUS są zasypywane wnioskami o to świadczenie.

Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r. - 47 tys., a w tym roku w sierpniu - już 74,2 tys.

KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK

O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Od orzeczenia przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej ZUS.

Świadczenia nie możemy dostać od razu, gdy zachorujemy. Przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, czyli po 182 dniach, a w przypadku zachorowania na gruźlicę lub ciąży - po 270 dniach.

Po zakończeniu chorobowego, jeśli nadal nie możemy pracować, ZUS może nam przyznać rentę - na stałe lub czasowo.

Coraz częściej jednak Zakład renty nie chce dać, bo uznaje, że "dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokują odzyskanie zdolności do pracy".

Wtedy możemy się starać o świadczenie rehabilitacyjne. Pobierać je możemy maksymalnie przez 12 miesięcy.

Później musi już być decyzja końcowa: albo pacjent dostaje rentę, albo może pracować i ma szukać zatrudnienia.

W czasie pobierania świadczenia trzeba się stawiać na zabiegi zaordynowane przez lekarza prowadzącego.

JAKIE PIENIĄDZE

ZUS w ramach świadczeń rehabilitacyjnych wypłaca 106 mln zł miesięcznie.

Chory dostaje średnio 1438 zł brutto (dane z sierpnia 2014 r.).

Wyliczane jest to w następujący sposób: * 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni jego pobierania, + 75 proc. tej podstawy - za pozostały okres, * 100 proc. tej podstawy - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

DLA PRACOWNIKÓW

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

* pracownikom,

* osobom wykonującym pracę nakładczą,

* członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

* osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

* osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej, określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat (Dz.U. nr 45, poz. 235 ze zm.),

* osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,

* duchownym,

* osobom odbywającym służbę zastępczą.

Dodatkowo świadczenie należy się też osobom, które są niezdolne do pracy z powodu wypadku przy pracy lub które zapadły na chorobę zawodową.

KTO NIE DOSTANIE ŚWIADCZENIA

Świadczenia rehabilitacyjnego na pewno nie dostanie osoba, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:

* za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia,

* w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,

* za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

* za miesiąc, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej. Z tego wniosek, że na świadczeniu nie wolno dorabiać.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje też w przypadku, gdy:

* wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,

* ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,

* ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.

PROBLEMY ZE ŚWIADCZENIEM

Czasem z rehabilitacją są problemy. Pokazuje to historia pana Andrzeja.

Miał wypadek i ZUS przyznał mu świadczenie rehabilitacyjne. Na początku maja zgłosił się do poradni neurologicznej.

Rejestratorka skserowała decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia, ale przyjąć pana Andrzeja nie chciała. Dlaczego? Bo nie było go w bazie ubezpieczonych eWUŚ, a pan Andrzej odmawiał podpisania oświadczenia, że ma prawo do darmowego leczenia.

- Przepisy mówią, że jeżeli pacjent ma decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, to nie musi niczego podpisywać - mówi mężczyzna.

Ma rację. Jego słowa potwierdza NFZ. Dlaczego jednak pana Andrzeja i być może innych osób po wypadkach, którym ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne, nie ma w bazie eWUŚ?

NFZ przyznaje, że baza aktualizowana jest z poślizgiem: "ZUS przekazuje do Funduszu dane po wypłacie świadczenia. ZUS najpierw sprawdza, czy osoba, której przyznano świadczenie rehabilitacyjne, nie podjęła w tym czasie pracy zarobkowej albo może ma prawo do innych świadczeń, np. emerytury, renty".

CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Aby starać się o świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale.

Do wniosku powinny być dołączone:

* zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego,

* wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą,

* protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem,

* karta wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik,

* decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.

W GÓRY I NAD MORZE

Warto też pamiętać, że ZUS, zamiast wysyłać ludzi na rentę i płacić im pieniądze ze swojej kasy, wysyła też Polaków na swój koszt do sanatorium. Jeżeli lekarz uzna, że mamy schorzenie, które utrudnia pracę, albo że postęp choroby może w przyszłości spowodować niezdolność do pracy, powinien wypisać "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS".

Sporządzony przez lekarza wniosek składamy w najbliższej placówce ZUS.

Później ZUS wzywa nas na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik Zakładu.

ZUS zapewnia, że na skierowanie na wyjazd czeka się średnio od trzech do ośmiu tygodni.

Ośrodki rehabilitacyjne są usytuowane w całej Polsce.

Można pojechać m.in. do Dziwnówka, Kołobrzegu, Sopotu, Gdańska, Konstancina-Jeziorny, Cieplic, Lądka-Zdroju, Muszyny, Polańczyka.

ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania i wyżywienia, oraz koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem.

JUŻ MILION POLAKÓW SKORZYSTAŁO

Z sanatorium mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, które mają szanse na odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Są to osoby, w odniesieniu do których lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że po odbyciu rehabilitacji zostanie przywrócona zdolność do pracy.

Dotyczy to osób przebywających na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z tytułu niezdolności do pracy.

W 2013 r. rehabilitację leczniczą w ośrodkach, z którymi ZUS podpisał umowy, zakończyło ponad 73 tys. osób, w sumie z rehabilitacji leczniczej w latach 1996-2013 skorzystało ponad 1 mln osób. W tym roku Zakład zakontraktował 74 tys. 430 miejsc.


Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,9765...l#ixzz3JRs9vxD1

Mijka - Sro 19 Lis, 2014

pasiflora, jesteś nieoceniona :prosze:
pasiflora - Pon 15 Lut, 2016

Czy okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należy wliczać do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego?
Okres zatrudnienia warunkujący nabycie prawa do urlopu należy rozumieć nie jako czas rzeczywistego świadczenia pracy, ale jako okres faktycznego trwania stosunku pracy. Do okresu tego wlicza się zatem okres niewykonywania pracy tj. okres pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, okres urlopu wypoczynkowego i innych określonych w przepisach prawa pracy zwolnień od pracy. Takie stanowisko potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 1995 r., w której stwierdzono, że „…pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego, mimo że pozostając w stosunku pracy, nie przepracował w tym roku kalendarzowym ani jednego dnia, w związku z pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego.

Zatem, w sytuacji gdy pracownik przez ponad rok przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym i pracodawca nie rozwiązał z nim stosunku pracy, za cały ten okres pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Z uwagi na fakt, iż w czasie trwania zwolnienia lekarskiego oraz w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie było możliwe skorzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo - pracodawca jest obowiązany udzielić mu niewykorzystanego urlopu (zarówno zaległego, jak i bieżącego).

Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do przepisów art.291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

źródło: https://www.pip.gov.pl/pl


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group