Forum Bioderko
Forum Bioderko zrzesza chorych z problemami stawów biodrowych, fizjoterapeutów, lekarzy ortopedów oraz osoby związane i zainteresowane tematem.

Prawa i przywileje pacjenta - Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

pasiflora - Wto 30 Cze, 2009
Temat postu: Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
Jeżeli mamy orzeczoną grupę niepelnosprawności możemy złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dzieki takiej legitymacji będziemy mogli kożystać ze zniżek np. w muzeach, teatrach, kinach lub pływalnich


Opłatę za egzamin praktyczny na prawo jazdy pobiera się w wysokości połowy kwoty od osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, a jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tej osoby.

Aby otrzymać kartę parkingową(uprawnia do parkowania w miejscu wyznaczonym dla niepełnosprawnych), należy złożyć w Starostwie Powiatowym następujące dokumenty:

* kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia),
* dowód osobisty,
* fotografię (3,5 x 4,5 cm),
* na miejscu wypełnia się wniosek na odpowiednim formularzu,
* trzeba także uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł (przy składaniu wniosku podawany jest numer konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę)

Na wydanie karty parkingowej oczekuje się zazwyczaj kilka dni.
Wzór karty:Emblemat inwalidzki

Emblemat inwalidzki mogą otrzymać:

1. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka) oraz inwalidzi ruchu II i III grupy (odpowiednio z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności) posiadający samochód,
2. osoby spełniające warunki z punktu 1), które ze względu na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie same prowadzić pojazdu i korzystają z samochodu należącego do nich lub członka najbliższej rodziny.

Emblemat dopuszcza nie stosowanie się do następujących znaków drogowych:

* zakaz ruchu w obu kierunkach,
* zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
* zakaz wjazdu motocykli,
* zakaz wjazdu motorowerów,
* zakaz postoju gdy dozwolony jest postój ponad 2 minuty,
* strefa ograniczonego postoju.

Niestosowanie się do wymienionych powyżej znaków nie powinno utrudniać ruchu innym kierowcom.

O wyznaczenie ogólnodostępnego zastrzeżonego miejsca postojowego (parkingu) może starać się:

* osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka),
* oraz osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (odpowiednio inwalida II lub III grupy), jeśli niepełnosprawność dotyczy narządów ruchu lub jest związana z chorobami, które mają wpływ na sprawność ruchową (wymagane jest orzeczenie lekarza).
* Osoba opiekująca się osobą niepełnosprawną (kierowca przewożący osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się"), posiadająca:
o zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (np. na dziecko), uzupełnione zaświadczeniem lekarskim o niepełnosprawności lub poważnej chorobie,
o dokument: książeczkę ZUS lub orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej, że osoba jest niepełnosprawna, korzysta z pomocy osób trzecich lub ma duże trudności w poruszaniu się.

Miejsce, w którym będzie wyznaczony parking nie może utrudniać ruchu.

Możliwe są dwie sytuacje:

1. Parking ma znaleźć się na ,,drodze wewnętrznej" np. osiedlu, podwórku - wówczas na wyznaczenie parkingu musi zgodzić się zarządca terenu. Nie ma obowiązku zatwierdzenia projektu w Zarządzie Dróg Miejskich.
2. Parking ma znaleźć się na drodze publicznej (np. przy bloku) i jest dostępny dla wszystkich uprawnionych - wówczas wniosek o jego wyznaczenie składa się w instytucji Zarząd Dróg Miejskich.

Do podania musi być dołączona legitymacja zaświadczająca prowadzenie samochodu przez osobę niepełnosprawną (legitymacja inwalidy wydana przez Poradnię Zaopatrzenia Ortopedycznego). Nie trzeba przedstawiać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (grupie inwalidzkiej).

Katja - Wto 30 Cze, 2009

Bardzo przydatne! Posiadam takie pozwolenie (zostało mi wydane wraz z stopniem niepełnosprawności -"lekkie" w wieku 16 lat, kiedy stwierdzono chorobę) i po operacji, kiedy poruszanie się na dłuższy dystans jest kłopotem korzystam z niego parkując w centrum Warszawy czy pod hipermarketami. Nie raz zdarzało mi się parkować na zakazie lub wjeżdżać w miejsca niedozwolone dla innych. Wszystko naturalnie w granicach rozsądku. Jedynym nieprzyjemnym aspektem jest często piorunujący wzrok innych kierowców czy przechodniów dopóki nie wygramole się z moimi dwoma porażajaco-czerwonymi kulami! Wtedy zamykają buzię, albo odwracają ze wstydu wzrok. Przyznam, że nie raz miałam słowne potyczki z niemyślącymi ludźmi z góry osądzającymi mnie po twarzy albo wieku wnioskując, iż jestem zdrową osobą! Niestety, na to trzeba być przygotowanym.
Aga - Sob 25 Lip, 2009

Czy ktoś z Was odliczał koszty rehabilitacji od podatku? może wiecie, czy są jakieś specjalne wymogi w tej kwestii?

Pozdrawiam,
Aga

Katja - Nie 26 Lip, 2009

Cytat:
Czy ktoś z Was odliczał koszty rehabilitacji od podatku? może wiecie, czy są jakieś specjalne wymogi w tej kwestii?


Tak. Odliczałam koszty prywatnej rehabilitacji z zeszłego roku. Rozlicza mnie księgowa więc szczegółów teraz Ci nie podam. W każdym razie aby móc to odliczyć prawdopodobnie potrzebne jest właśnie orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ZUS - prawdopodobnie.. Daj mi kilka dni abym zweryfikowała to z moją księgową, to opiszę tę kwestię szerzej.

pasiflora - Nie 26 Lip, 2009

Podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeniu od dochodu podlegają określone wydatki poniesione w trakcie roku.
Jeśli osoba niepełnosprawna lub taka, na utrzymaniu której jest niepełnosprawny, poniosła w 2008 roku wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu PIT za 2008 rok. Ulga polega na odliczeniu poniesionych wydatków od dochodu.
Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Przepisy ustawy o PIT przewidują, że warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej mają prawo skorzystać również osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9120 zł.
Wydatki rehabilitacyjne
Podatnicy mogą odliczyć od dochodu kwoty poniesione na wskazane w ustawie o PIT cele. Za wydatki rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na:
1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
8) utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10) opłacenie tłumacza języka migowego,
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
12) leki - w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),
Podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeniu od dochodu podlegają określone wydatki poniesione w trakcie roku.
14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.
Z przedstawionego katalogu wynika, że wydatki rehabilitacyjne albo są odliczane w pełnej wysokości, albo w granicach limitu.
Aby odliczyć od dochodu wydatki na samochód, trzeba też spełnić pewne warunki. Przede wszystkim dojazdy muszą dotyczyć niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, co oznacza, że:
• zabiegi muszą być niezbędne, tzn. że muszą być zalecone przez lekarza. Nie można korzystać z odliczenia na zabiegi, jeżeli wykupiliśmy je z własnej inicjatywy;
• muszą to być zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze, a więc związane z niepełnosprawnością.
Nie podlegają odliczeniu wydatki na dojazdy do lekarza, np. w celu wizyty kontrolnej.
Ponadto dojazdy muszą odbywać się samochodem, który:
• stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub
• stanowi własność lub współwłasność osoby, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna lub dziecko niepełnosprawne do 16. roku życia i to osoba, na której utrzymaniu są wymienione osoby, dokonuje odliczenia.
Nie można dokonywać odliczenia, jeżeli samochód jest pożyczony, użyczony lub jeżeli na zabiegi chorego wozi np. sąsiad.
W przypadku wydatków na samochód ulga jest limitowana i odliczenie nie może przekroczyć 2280 zł rocznie.
W przypadku odliczenia nielimitowanego niezbędne jest udokumentowanie faktu ich poniesienia oraz wysokości kwoty, w jakiej zostały poniesione. Przy odliczeniu limitowanym konieczne jest jedynie wykazanie (uprawdopodobnienie), że wydatki były ponoszone. Nie jest natomiast wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość, w jakiej zostały poniesione.
Co istotne, wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokumentować nie trzeba jedynie wydatków poniesionych na: opłacanie przewodnika osoby niewidomej, utrzymanie psa przewodnika i używanie samochodu osobowego w celu dojazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Odliczenie w PIT
Jeśli podatnik poniósł w 2008 roku wydatki rehabilitacyjne i właściwie je udokumentował, będzie mógł uwzględnić je w rocznym PIT.
Odliczeń dokonuje się:
1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:
• w trakcie roku podatkowego - w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze - podatnicy ci powinni następnie wykazać dokonane odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-36, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (załącznik do zeznania),
• po zakończeniu roku podatkowego - w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (załącznik do zeznania),
2) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu podatkowym PIT-28, do którego również należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (załącznik do zeznania).
Trzeba pamiętać, że odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym. I odwrotnie, odliczeniu - na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Katja - Nie 26 Lip, 2009

Dziękuję :-) Szybko i fachowo. No i zdjęłaś mi pasifloro z ramion poniedziałkowe dzwonienie do księgowej ;-) Hahaha, dzięki wielkie, bo to zawsze kończy się molestowaniem mnie o jakieś tam płatności urzędasom ;-) Eh! Nie da się przed tym uciec, ale może choć odwlec o kilka chwil ;-)
Super, bo teraz dokładnie wiadomo, kto i jak może podreperować swój budżet w rozliczeniu rocznym.

Aga - Nie 26 Lip, 2009

Wielkie dzięki!

widzę dla siebie sznasę na pozostawieniu kilku złotych w portfelu :mrgreen:
Jak siebie znam, pewnie nie na długo :lol: , no ale zawsze!

Buziaki!
Aga

pasiflora - Pią 31 Lip, 2009

Ulgowa opłata paszportowa

Ulgową opłatę paszportową w wysokości 50% stawki pobiera się m.in. od:
- emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
- osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

Ulga do muzeum

Muzea państwowe mają od 1997 r. obowiązek wprowadzania ulgowych biletów dla osób niepełnosprawnych (i ich opiekunów), dla rencistów, emerytów, nauczycieli wszystkich typów szkół, studentów i uczniów. Ulgowe bilety można otrzymać po okazaniu odpowiedniej legitymacji potwierdzającej uprawnienie.
Wstęp do muzeów martyrologicznych jest bezpłatny w ogóle, a inne muzea udostępniają bezpłatnie swoje kolekcje przez jeden dzień w tygodniu. Wysokość ulgi oraz dzień bez biletów ustala dla każdego muzeum jego dyrektor.


Ulgi na telefony komórkowe

Oferowane przez operatorów sieci komórkowych ulgi dotyczą zazwyczaj osób niewidomych i niesłyszących. Ponieważ zakres tych ulg ulega zmianie, szczegółowych informacji należy szukać w punktach obsługi klienta tych sieci.


Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe

Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:

* Osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
* Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
* Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
* Osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
* Osoby, które skończyły 75 lat,
* Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
* Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
* Osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
* Inwalidzi wojenni i wojskowi,
* Kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

Uwaga: od 16 maja 2005 r. zwolnienie nie przysługuje osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, i które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień.

Prawo do zwolnień od opłat abonamentowych zachowują osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem dostarczenia, w terminie 6 miesięcy oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień.

*******************
Oświadczenie

Ja, ..........................................................................................., zamieszkały/a ......................................................................... legitymujący/a się dowodem osobistym .................................. uprawniony/a do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) oraz innych ustaw oświadczam, że nie pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym z dwiema lub więcej osobami, które ukończyły 26. rok życia i nie mają uprawnień do zwolnienia od tych opłat.

....................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Źródło: Dz. U. Nr 104, poz. 879

*******************

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym


Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą one, choćby w niewielkim stopniu, ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) mają prawo do:

* 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP - tylko w klasie 2. pociągów osobowych,
* 37 % ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
* 49% na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych,
* 37% ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych,
* bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską wraz ze wskazanym przez siebie opiekunem (na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności) na terenie Warszawy,
* 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat.
* karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (znaki wylicza § 33.2 Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Min. Spraw Wewnętrznych i Admin. z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 58 z 1999 r., poz. 622),
Wykaz znaków: zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów (B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4), zakaz wjazdu motorowerów (B-10), zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni parzyste (B-38), strefa ograniczonego postoju (B-39).
* zwolnień od opłat abonamentowych za radio i telewizję, tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie np. orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności.
* ulgowych biletów do muzeów,
* do odliczeń niektórych wydatków od dochodu (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.),
* bezpłatnych usług doręczania listów, paczek i przekazów pocztowych bezpośrednio do domu (zapotrzebowanie na usługę zgłasza się na poczcie, w miejscu zamieszkania), ponadto placówki pocztowe muszą wydzielić stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych i dostosować skrzynki do ich potrzeb.
* 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16. rok życia. Za abonament telefoniczny przysługuje rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług telekomunikacyjnych tp dla niżej wymienionych planów:
a) plan tp socjalny
b) plan tp 60 minut za darmo
c) plan tp startowy
d) plan tp standardowy (dla osób, które zamówiły go przed 1 marca 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży)
e) plan sekundowy tp dom (dla osób, które zamówiły go przed 1 kwietnia 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży).

Rabaty na usługi telekomunikacyjne udzielane są:
o w przypadku choroby narządu wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O),
o w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L),
o w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
1. z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),
2. z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Uprawnienie to dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun musi być stale lub czasowo zameldowany z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku.

UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat to ulga Ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem.

Rabaty na usługi telekomunikacyjne przysługują także osobom niepełnosprawnym, które nabyły prawa do ulg na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Łączności z 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, jeżeli stopień niepełnosprawności orzeczony został na okres stały. W przypadku okresowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udziela się rabatów na czas w nich określony.

Legitymacje (orzeczenia) dokumentujące niepełnosprawność z tytułu uszkodzenia wzroku czy słuchu wystawione przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia zachowują ważność na czas w nich określony.

Realizując postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej TP wprowadziła dla osób słabo widzących lub niewidomych możliwość sporządzania dodatkowych faktur VAT:
a) w alfabecie Braille'a,
b) dużą czcionką (16-18 pkt)
c) sporządzenia faktury VAT w formacie tekstowym i przesłania pocztą elektroniczną.

Dodatkowa faktura VAT jest wystawiana na podstawie zamówienia (zlecenia):

* jednorazowego za jeden lub kilka przeszłych okresów rozliczeniowych albo za bieżący okres rozliczeniowy,
* stałego (cyklicznego) za bieżący i przyszłe okresy rozliczeniowe. Zamówienie to może być złożone na czas nieokreślony.

Zamówienie na dodatkową fakturę VAT osoba niepełnosprawna, słabowidząca lub niewidoma może złożyć:

* telefonicznie na błękitną linię tp 9393,
* przesłać faksem pod numer 9394,
* pisemnie na adres do korespondencji: Telekomunikacja Polska SA, ul. Bażantów 35 , 40-668 Katowice,
* w punkcie sprzedaży, salonie sprzedaży tp.

TP wykonuje również biling usług telekomunikacyjnych
a) dużą czcionką (16-18 pkt)
b) w formacie tekstowym (przekazywanym pocztą elektroniczną).

Zamówienia realizowane jest na pisemny wniosek złożony w:

* w punkcie sprzedaży, salonie sprzedaży tp, lub przesłany:
* faksem pod numer 9394,
* pocztą na adres do korespondencji (podany powyżej).

W przypadku zamówienia na biling nie jest wymagane potwierdzenie przez Klienta niepełnosprawności narządu wzroku.


Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka) mają prawo do:

* karty parkingowej potwierdzającej uprawienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
* zwolnień z opłaty abonamentowej za radio i telewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15% na podstawie jednego z dokumentów tj. orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku.
* 48% ulgi na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie (po zaokrągleniu do pełnych piątek groszy), jeżeli:

1. ukończyły 26. rok życia, i zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, - na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności.
2. ukończyły 26. rok życia, i zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy - na podstawie orzeczenia właściwego organu wydanego na mocy przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej całkowitą niezdolność do pracy.

* 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16. rok życia. Za abonament telefoniczny przysługuje rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług telekomunikacyjnych tp dla niżej wymienionych planów:
a) plan tp socjalny
b) plan tp 60 minut za darmo
c) plan tp startowy
d) plan tp standardowy (dla osób, które zamówiły go przed 1 marca 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży)
e) plan sekundowy tp dom (dla osób, które zamówiły go przed 1 kwietnia 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży).

Rabaty na usługi telekomunikacyjne udzielane są:
o w przypadku choroby narządu wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O),
o w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L),
o w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
1. z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),
2. z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Uprawnienie to dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun musi być stale lub czasowo zameldowany z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku.

UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat to ulga Ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem.

Rabaty na usługi telekomunikacyjne przysługują także osobom niepełnosprawnym, które nabyły prawa do ulg na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Łączności z 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, jeżeli stopień niepełnosprawności orzeczony został na okres stały. W przypadku okresowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udziela się rabatów na czas w nich określony.

Legitymacje (orzeczenia) dokumentujące niepełnosprawność z tytułu uszkodzenia wzroku czy słuchu wystawione przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia zachowują ważność na czas w nich określony.

Realizując postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej TP wprowadziła dla osób słabo widzących lub niewidomych możliwość sporządzania dodatkowych faktur VAT:
a) w alfabecie Braille'a,
b) dużą czcionką (16-18 pkt)
c) sporządzenia faktury VAT w formacie tekstowym i przesłania pocztą elektroniczną.

Dodatkowa faktura VAT jest wystawiana na podstawie zamówienia (zlecenia):

* jednorazowego za jeden lub kilka przeszłych okresów rozliczeniowych albo za bieżący okres rozliczeniowy,
* stałego (cyklicznego) za bieżący i przyszłe okresy rozliczeniowe. Zamówienie to może być złożone na czas nieokreślony.

W przypadku zamówienia na biling nie jest wymagane potwierdzenie przez Klienta niepełnosprawności narządu wzroku.

Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mają prawo do:

* karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,

Osoby niewidome, niebędące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

* 37% ulgi na przejazdy w 2. klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS (na podstawie jednego z dokumentów stwierdzających inwalidztwo),
* do 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat.
* bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych na terenie Warszawy.


Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

* 78% ulgi na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2. klasie) i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej,poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej.
* bezpłatnych przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły, na podstawie ważnej legitymacji szkoły specjalnej z podaną trasą dojazdu (dotyczy młodzieży uczęszczającej do szkół specjalnych). Do bezpłatnego przejazdu ma prawo również opiekun dziecka na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę, z podaną trasą dojazdu.

Aga - Pią 31 Lip, 2009

Passiflora, w imieniu wszystkich zainteresowanych dzięki za te informacje. To bardzo pomocne.

Serdecznie pozdrawiam,
Aga

madzi_czer - Pią 31 Lip, 2009

Aga napisał/a:
Passiflora, w imieniu wszystkich zainteresowanych dzięki za te informacje. To bardzo pomocne.

ja również dziękuję za te informacje! Myślę, że w najbliższym czasie będę składała w odpowiednim miejscu papiery o przyznanie stopnia niepełnosprawności.

pasiflora - Sob 06 Lut, 2010

madzi_czer, masz już te orzeczenie , a czy korzystałaś już z jakiś ulg :?:

Ja kartę parkingową wyrobiłam w ciągu 10 min Nie czekałam jak wspominałam powyżej kilka dni. Może i u was tak samo łatwo to wszystko się odbywa.

Grazyna1950 - Sob 06 Lut, 2010

Ja Kartę Parkingową dostałam "od ręki" i na stałe, bo mam orzeczoną niepełnosprawność stopnia znacznego na stałe. :-)
Jowi - Sob 06 Lut, 2010

Czasem podczas komisji o określenie rodzaju niepełnosprawności, czyli wydanie orzeczenia, lekarz pyta się o kartę parkingową, czy reflektujemy na nią. Nie jest ona stałym dodatkiem do orzeczenia, na orzeczeniu jest punkt, w którym o niej mowa i dla bezpieczeństwa trzeba się zapytać czy będzie się miało kartę parkingowa, bo jest się kierowcą, albo że ułatwi ona życie. Z tego co się orientuję kartę parkingową wydają do II i I stopnia niepełnosprawności i w zależności na ile ważne jest orzeczenie, to na tal długi czas. Potem niestety, gdy znów staje się na komisję trzeba starać się o kartę. Koszt takiej karty to około 50 zł, chyba, że coś się zmieniło.
pasiflora - Sob 06 Lut, 2010

Jowi, koszt już był wspominany na forum Jest o nim mowa w 1 poście w tym temacie. Lekturka do nadrobienia jest. :wink:
Jowi - Sob 06 Lut, 2010

Wiem zauważyłam tyle, że tutaj jest inny koszt. Zastanawiam się, czy jest on stały dla wszystkich ??? Ostatnio jak się dowiadywałam zaśpiewali 5 dyszek za wyrobienie karty, ale na szczęście ja swoją mam więc koszt nie był mój.
pasiflora - Sob 06 Lut, 2010

Koszt 25zł to jest na cała Polskę. Hm dziwne to co piszesz że 50zł zawołali :/
Grazyna1950 - Sob 06 Lut, 2010

Oczywiście 25 złotych to koszt wyrobienia karty obowiązujący w całej Polsce. Pierwszą kartę wyrabiałam w woj. mazowieckim (czasowa), a teraz w wielkopolskim. Zawsze 25 zł.
Mijka - Sob 06 Lut, 2010

Na lekki stopień też dają kartę, mój szwagier tak ma :)
kinga - Sob 06 Lut, 2010

Mijka napisał/a:
Na lekki stopień też dają kartę, mój szwagier tak ma :)

tak, można dostać na lekki, ale trzeba mieć odpowiednie "oznaczenie niepełnosprawności" :)

ja mam na stałe kartę :) również płaciłam 25 zł, choć to było kilka lat temu :) przepisy są przepisami i tyle :-P

Bea - Sob 06 Lut, 2010

Można mieć na lekki -częściowa niezdolność do pracy (dawna III) z zaznaczeniem narząd ruchu wydaje wydział komunikacji koszt 25zł wydają od ręki trzeba zabrać ze sobą ksero orzeczenia i zdjęcie ....

A co zrobić aby taką kartę dostać na stałe bo mi jakoś nie uśmiecha się wyrabiać ją co roku ....na moje pytanie biegły orzecznik odpowiedział mi że o kulach to się mogę przespacerować ....

Mijka - Sob 06 Lut, 2010

Bea, jak masz w orzeczeniu napisane, że przyznane jest na stałe to i kartę dostaniesz na stałe.
Jeżeli w orzeczeniu jest podany termin do którego zaliczają Ci niepełnosprawność, to i kartę dostaniesz na ten okres, a potem ponownie trzebaby stawać na komisję. :cry:

Grazyna1950 - Sob 06 Lut, 2010

Bea napisał/a:
A co zrobić aby taką kartę dostać na stałe
Ab dostać na stałe trzeba mieć orzeczoną na stałe niepełnosprawność.
Jowi - Sob 06 Lut, 2010

II albo pierwszy stopień niepełnosprawności oczywiście :-)
Grazyna1950 - Nie 07 Lut, 2010

Mam pytanko - może ktoś się orientuje jak jest z ulgą na dojazdy na rehabilitację własnym samochodem. Mamy samochód, ale w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest tylko mąż. Czy Urząd Skarbowy uzna , że na zasadzie wspólnoty małżeńskiej i ja jestem właścicielem? Mam orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
Jowi - Nie 07 Lut, 2010

Można odliczyć do 2280 zl za dojazdy na rehabilitacje, konsultacje lekarskie, itp itd. Nie jest ważne na kogo jest auto zarejestrowane. Grunt, żebyś gdzieś w dokumentacji miała dowód że korzystasz z usług rehabilitacyjnych i lekarskich. Np. Mieszkasz w Poznaniu a leczysz się w Warszawie, jedziesz swoim autem i jako dowód masz wpis np w książeczce że byłaś w Warszawie i to starczy a wiadome jest, ze własnym autem. Mój tato zawsze odpisuje od podatku ową kwotę i nikt nigdy się nie czepiał, bo podkładkę się ma że się jeździ, ale ZUS i tak rzadko sprawdza tę kwestię.
Bea - Nie 07 Lut, 2010

Dziewczyny wiem że to zależy od orzeczenia teraz ZUS przyznaje np.na rok ,a nie uważacie że to kolejny absurd wydając taką kartę państwo zarabia na naszej niepełnosprawności ...
Grazynko1950, stronę wcześniej pasiflora,zamieściła wszystkie uprawnienia - dla samego siebie lepiej sobie np. takie skierowanie na zabiegi skserować....choć w przepisach nie ma mowy o dokumentacji dotyczącej samochodu :lol:

Alicja - Nie 07 Lut, 2010

Jowi napisał/a:
jako dowód masz wpis np w książeczce że byłaś w Warszawie

Jowi, te książeczki to chyba tylko w lubuskiem funkcjonują. Jak w nim mieszkałam, też takową posiadałam. W łódzkiem np. ich nie ma, więc może kserować skierowanie (jak radzi pasiflora), ale chyba na zakończenie leczenia, albo brać zaświadczenie z przychodni, że się korzystało z rehabilitacji/wizyty itp.

barbórka - Nie 07 Lut, 2010

niestety z przepisów podatkowych wynika, że samochód musi być własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej (I lub II grupa). druga ewentualność - osoba niepełnosprawna jest na utrzymaniu innego podatnika i to on jest właścicielem samochodu. Innej ewentualności chyba nie ma. jeśli ktoś nie jest wpisany w dowód rejestracyjny pojazdu jako współwłaściciel, to niestety żadne współwłasności małżeńskie dla urzędu skarbowego raczej się nie liczą :-(
Wiesia187 - Nie 07 Lut, 2010

Grażyno1950 . Ty nie musisz korzystać z ulgi z tytułu posiadania samochodu, osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności , całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz inwalidzi pierwszej grupy mają prawo do ulgi rehabilitacyjnej w kwocie jak wspomniała Jowi 2.280 niezależnie od posiadania samochodu.
Bea - Pon 08 Lut, 2010

Dziewczyny nie komplikujcie już i tak zawiłych przepisów macie (I lub II ) to odliczcie kwotę na utrzymanie samochodu i tyle (współwłasność jest różnie rozumiana , możecie też być na utrzymaniu podatnika )
Wiesiu187, ulga rehabilitacyjna to ogólne pojęcie na którą składa się wiele odliczeń , a z niektórych nie można skorzystać ....
Poczytajcie proszę pierwszą stronę i wyłapcie to co się was tyczy i wtedy pytajcie i nie wprowadzajcie innych w błąd bo za każdym razem trzeba by było cytować formułkę :roll:

MAGDA - Pon 08 Lut, 2010

Każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprwaności może odliczyć sobie przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Nie ma potrzeby udowadniania gdzie i z jakich usług rehabilitacyjnych bądź lekarskich się korzystało. Wystarczy dołączyć do PITu kserokopie orzeczenia o niepełnsprawności.
pasiflora - Pon 08 Lut, 2010

http://forumbioderko.pl/v...der=asc&start=0 Nie wiem co za sens ma gdybanie co się odlicza skoro w tym temacie w 6 poście zostało wyjaśnione. Wystarczy przeczytać i wszystko jasne
Grazyna1950 - Pon 08 Lut, 2010

używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
to jest jasne - problem w tym czy ja jestem współwłaścicielem samochodu zarejestrowanego tylko na mojego męża - bo nie jestem na jego utrzymaniu, ale póki co odliczam, a potem będę się martwić jak przekonać US - wg mnie ( i nie tylko mnie)obowiązuje wspólnota majątkowa i samochód jest moją współwłasnoscią

kieszczyński - Pon 08 Lut, 2010
Temat postu: współwłasność
niestety taka współwłasność samochodu musi być udokumentowana wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.Można to załatwić w lokalnym wydziale komunikacji,tam,gdzie wyrabia się dowody rejestracyjne.
Grazyna1950 - Pon 08 Lut, 2010

kieszczyński napisał/a:
niestety taka współwłasność samochodu musi być udokumentowana wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
No i właśnie to nie jest takie oczywiste. A ponadto aby w Wydziale Komunikacji się dopisać trzeba udokumentować własność (faktura na dwie osoby, albo umowa kupna na dwie osoby).
No i wreszcie mam czarno na białym - napisałam pismo do US w sprawie współwłasności samochodu i dostałam odpowiedź, którą cytuję w całości:
Zgodnie z art. 31 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
W związku z powyższym, nawet w sytuacji, gdy umowa nabycia samochodu osobowego (nabytego z majątku wspólnego) jest sporządzona jedynie na jednego małżonka i tylko on widnieje w dowodzie osobistym, drugi małżonek jest i tak współwłaścicielem tego samochodu.

Zatem w sytuacji gdy osoba niepełnosprawna będąca w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej dojeżdża na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze samochodem, który zarejestrowany jest tylko na współmałżonka, lecz ten został nabyty z majątku wspólnego, ma prawo do skorzystania z ulgi określonej w art. 26 ust. 7a pkt 14.

Mijka - Wto 09 Lut, 2010

Witam,
Na jednym z portali finansowych zadałam pytanie:

Czy w myśl przepisów podatkowych, żona jest współwłaścicielem samochodu osobowego, który
został nabyty w czasie trwania małżeństwa i czy musi być współwłaścicielstwo wpisane w
dowód rejestracyjny samochodu?

otrzymałam odpowiedź:

Jeśli samochód został nabyty w trakcie trwania małżeństwa za środki wspólne małżonków
(bo jeszcze mogą wchodzić w grę majątki odrębne) to właścicielem jest żona i mąż (bez
znaczenia jest to, czy w dowodzie jest jedno, czy obydwoje) :)
:ja: :ja:

Grażynko, masz rację :sugoi:

Grazyna1950 - Wto 09 Lut, 2010

Mijka napisał/a:
Jeśli samochód został nabyty w trakcie trwania małżeństwa za środki wspólne małżonków
(bo jeszcze mogą wchodzić w grę majątki odrębne) to właścicielem jest żona i mąż (bez
znaczenia jest to, czy w dowodzie jest jedno, czy obydwoje)
Czyli pokrywa się to z interpretacją US, którą ja dostałam. Wydawało mi się to logiczne, ale ponieważ na tym forum było bardzo wiele róznych pogladów na temat własności samochodu, to wolałam zapytać o interpretację US, aby uniknąć kłopotów. :-)
Jowi - Wto 09 Lut, 2010

Grazyna1950, a nie lepiej tę kwestię rozstrzygnąć w rozmowie z kompetentną osobą, która zajmuje się podatkami i rozlicza PIT-y, ona na pewno będzie wiedziała, co z czym się je i jak to powinno wyglądać.
Grazyna1950 - Wto 09 Lut, 2010

Jowi napisał/a:
Grazyna1950, a nie lepiej tę kwestię rozstrzygnąć w rozmowie z kompetentną osobą, która zajmuje się podatkami i rozlicza PIT-y, ona na pewno będzie wiedziała, co z czym się je i jak to powinno wyglądać.
Mnie się wydaje, że w tej kwestii najbardziej kompetentny jest US powołujący się zresztą na art. 31 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
kieszczyński - Wto 09 Lut, 2010
Temat postu: wspólwłasność
S :lol: koro US tak interpretuje przepisy,to takie pismo wystarczy ,żeby spokojnie odliczyć.Ja niestety miałem inną /ustną/ interpretację urzędnika z mojego US.Dobrze że wymieniamy doświadczenia,bo to wymiernie procentuje.Pozdrawiam serdecznie
Mijka - Sob 20 Mar, 2010

Dziś przeczytałam:

Osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunowie mogą odliczyć od dochodu wydatki na komputer, jeśli pomaga w rehabilitacji. Fiskus się na to zgadza
autor: Bartosz Siedlik
źródło: Fotorzepa


To dobra wiadomość dla chorych, którzy za pomocą komputera komunikują się ze światem zewnętrznym i załatwiają swoje codzienne sprawy. Dzięki odliczeniu mogą bowiem znacznie zmniejszyć swoje zobowiązania wobec urzędu.

Przypomnijmy, że ulga przysługuje m.in. na zakup sprzętu i urządzeń, które są niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiają niepełnosprawnej osobie wykonywanie czynności życiowych, stosownie do jej potrzeb. Czy takie funkcje spełnia sprzęt komputerowy?

Wpływ na psychikę

Laptop i drukarka jest dla mnie jak proteza dla osoby po amputacji kończyny – takiego argumentu użył we wniosku o interpretację niepełnosprawny cierpiący na chorobę Parkinsona.

Jedną z jego dolegliwości jest mikrografia, czyli pisanie małych, nieczytelnych liter. Dlatego ma problemy z załatwianiem różnych codziennych spraw. Korzystanie z laptopa ma to ułatwić, poza tym umożliwi mu rozwijanie zainteresowań (jest filatelistą i numizmatykiem) i korespondencję z kolegami. Dzięki temu czuje się lepiej psychicznie. Uważa, że może skorzystać z ulgi.

Warszawska izba skarbowa nie miała nic przeciwko temu (interpretacja nr IPPB4/415-444/09-4/JS).

Pozytywną wykładnię dostał też głuchoniemy inwalida, któremu komputer umożliwia porozumiewanie się językiem migowym. Dzięki temu kontaktuje się ze Związkiem Głuchych, lekarzem oraz innymi osobami.

Poza tym Internet ułatwia mu załatwianie innych spraw (jest po dwóch operacjach kolana i ma problemy z poruszaniem się). Wydatki na komputer może odliczyć od dochodu (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB4/415-635/09-4/JS).

Prawo do ulgi ma także podatnik, który kupił komputer niepełnosprawnej córce korzystającej z indywidualnego toku nauczania. Ma on być pomocny w jej rozwoju (interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni, nr PW2/415/0014/06).

Codzienna pomoc

Te interpretacje wskazują, że osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mają spore szanse na odliczenie wydatków na zakup sprzętu komputerowego. Dobrym argumentem są przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wynika z nich, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Definicja rehabilitacji jest więc szeroka, a przecież komputer to okno na świat wielu chorych osób i na pewno ułatwia ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Urząd nie powinien więc kwestionować prawa do odliczenia.

Chociaż może oczywiście zweryfikować, czy inwestycja w sprzęt faktycznie była związana z potrzebami niepełnosprawnego. Przyda się tu niewątpliwie opinia lekarza, potwierdzająca potrzebę jego używania.

Trzeba też mieć dowód poniesienia wydatku, np. fakturę lub rachunek.

Opinia

dr Adam Bartosiewicz współautor komentarza do ustawy o PIT

Nie powinno być wątpliwości, że komputer ułatwia niepełnosprawnemu wykonywanie czynności życiowych. Przy niektórych schorzeniach ciężko utrzymywać codzienny kontakt ze światem i integrować się. Komputer to umożliwia, pomaga w rehabilitacji. Uważam też, że można go uznać za sprzęt o indywidualnym przeznaczeniu, gdyż choćby w systemie Windows są narzędzia pozwalające na korzystanie z niego osobom niepełnosprawnym. Komputer z tymi aktywowanymi funkcjami staje się sprzętem „indywidualnym”. Warunkiem ulgi nie jest posiadanie zaświadczenia od lekarza o konieczności używania komputera w rehabilitacji, na pewno jednak taki dokument nie zaszkodzi w razie kontroli urzędu.

;) ;) ;) ;) ;) No to możemy odpisywać /mając stopień niepełnosprawności/ :) :) :)

Lenka4 - Sob 20 Mar, 2010

Tutaj jest też ciekawy artykuł z wykładnią
http://www.podatki.biz/artykuly/14_9994.htm

Grazyna1950 - Nie 21 Mar, 2010

Uważałabym bardzo z odliczaniem zakupu komputera. Lepiej najpierw postarać się o interpretację "swojego" Urzędu Skarbowego.
Mijka - Nie 21 Mar, 2010

Przykład z przd 2 lat - znajoma ze stopniem niepełnosprawności z przyczyn związanych z wadą wzroku miała bardzo wysokie dofinansowanie na całe oprzyrządowanie komputerowe z PFRON (coś około 80%), a kwotę pozostałą odliczyła od podatku, US tego nie kwestionował (upewniała się) :)
Grazyna1950 - Nie 21 Mar, 2010

Mijka napisał/a:
US tego nie kwestionował (upewniała się)
No właśnie , lepiej się upewnić.
aga.t. - Pon 18 Paź, 2010

czy ktoś się orientuje czy można odliczyć w zeznaniu rocznym zakup rowerka stacjonarnego jako zakup na cele rehabilitacyjne?
kinga - Pon 18 Paź, 2010

tak, można :)
później poszukam PITa i napiszę w którym miejscu to się robi :)
z tego co kojarzę, to kule, piłki rehabilitacyjne, basen... :) to wszystko można odpisać :)

tylko trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności

aga.t. - Pon 18 Paź, 2010

kinga dzięki za informacje :-D
niestety kule kupowałam w szpitalu i nie wzięłam faktury,ale kupuję rowerek i fakturkę będę mieć.

Grazyna1950 - Pon 18 Paź, 2010

aga.t. napisał/a:
,ale kupuję rowerek i fakturkę będę mieć
Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia mają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (pobieranie renty nie jest równoznaczne)
moniguee - Czw 17 Mar, 2011

mam pytanie
jestem osoba z calkowita niezdolnoscia do pracy
chcialam zapytac czy zakup np.nakladki na toalete po endo moge odliczyc od podatku?jako sprzet rehabilitacyjny?

kinga - Czw 17 Mar, 2011

1. Kolejnym razem proszę pisać w odpowiednich działach. Ułatwisz pracę innym.

moniguee napisał/a:
jestem osoba z calkowita niezdolnoscia do pracy

2. Żeby odliczyć od podatku sprzęt rehabilitacyjny trzeba mieć orzeczoną grupę niepełnosprawności. To jest całkiem co innego niż ZUS-owskie "niezdolności do pracy".

moniguee - Sob 19 Mar, 2011

przepraszam wczesniej nie wiedzialam ze jest taki dzial:) roztargnienie chyba.
czyli musze miec orzeczene o stopniu niepelnosprawnosci i czeka mnie podroz do powiatowego zespolui d.s orzekania o niepelnosprawnosci ech. myslalam ze orzeczenie z zus jest rownoznaczne.

Mijka - Sob 19 Mar, 2011

Umieszczam poniżej cytat z Broszury informacyjnej do załącznika PIT/O

omawiającej wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych

Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, jednego z niżej wymienionych orzeczeń:
1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną,
3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
4) orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, mogą dokonywać również podatnicy, na których utrzymaniu są następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9.120 zł.”
- koniec cytatu.

Z treści p-ktu 2 wynika, że mając rentę można również skorzystać z odpisów ulgi.

Przykład z życia wzięty:
Osoba mająca przyznany w 2009r znaczny stopień niepełnosprawności dokonała odpisu z ulgi w związku z dojazdem na zabiegi (chemia). W luźnej rozmowie z urzędnikiem skarbowym, ta osoba nadmieniła, że rok wcześniej tj. W 2008r. również jeździła na tego typu zabiegi, ale nie odliczała tych kosztów ponieważ nie miała jeszcze stopnia niepełnosprawności (miała rentę zusowską z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Urzędnik podpowiedział, że za 2008 rok może również dokonać odliczenia składając korektę Pit-u.
Ponieważ była to korekta więc US zażądał jednocześnie wszelkich udokumentowań, między innymi pierwszej decyzji przyznania renty zusowskiej – korekta została uznana, US przyznał zwrot ulgi.

Jak Urzędy Skarbowe próbują ograniczać ulgę rehabilitacyjną
http://podatki.gazetapraw...ilitacyjna.html

i jeszcze:
http://www.podatki.biz/ar...dArtykulu=13482

barbórka - Pon 02 Sty, 2012

Nie wiem, czy wiecie, że osoby niepełnosprawne (stopień lekki - narząd ruchu, a stopień umiarkowany i znaczny bez względu na przyczynę) są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu samochodu używanego od osoby fizycznej (2 procent ceny zakupu). Mówi on tym artykuł 8 punkt 6 Ustawy o tym podatku. Właśnie się dzisiaj o tym dowiedziałam i skaczę do góry z radości, bo oszczędzi mi to trochę kasy...
Poza tym mamy też w niektórych firmach ubezpieczeniowych zniżkę na OC, chyba w Warcie i Link4, ale jeszcze się nie dowiadywałam dokładnie. Grosz do grosza...

Bonia - Wto 24 Sty, 2012

Ulga rehabilitacyjna - jak to działa?Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna, fot.: www.sxc.hu
Podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, w zeznaniu podatkowym za 2011 rok ponownie ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Przeczytaj, które wydatki podlegają uldze i jakie dokumenty przedstawić, by móc ją uzyskać.

Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają: kwota przeznaczona na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
- Należy pamiętać, że ulga odliczana jest od dochodu, a nie od podatku i że mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności. Niektóre rodzaje odliczeń zastrzeżone są wyłącznie dla osób z określonym stopniem niepełnosprawności (I lub II grupa) lub z określonym schorzeniem (niepełnosprawność narządu ruchu lub osoby niewidome lub niedowidzące) - zwraca uwagę Małgorzata Sator, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
Ulgę od dochodu może odliczyć osoba niepełnosprawna, posiadająca: orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; decyzję o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną; orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy młodzieży do 16 r. ż - lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.
Z ulgi rehabilitacyjnej może też skorzystać podatnik, który ma na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie. Dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu nie mogą przekroczyć w danym roku kwoty 9120 zł.

Rodzaje odliczeń
Wydatki, które uprawniają do odliczenia od dochodu, dzielą się na: wydatki nielimitowane – wtedy odliczamy całą wydatkowaną kwotę oraz wydatki limitowane – kwota odliczenia uwzględnia granicę górnego bądź dolnego limitu kwotowego.

Katalog wydatków nielimitowanych obejmuje:
• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
• przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
• odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
• odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
• opłacenie przewodników osób niewidomych z I lub II stopniem niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I stopnia niepełnosprawności - w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
• utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt. 7, psa przewodnika - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt. 7;
• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną cierpiącą na przewlekłą chorobę, uniemożliwiającą poruszanie się, oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I stopnia niepełnosprawności;
• opłacenie tłumacza języka migowego;
• kolonie i obozy dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
• leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej z I lub II stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej z I lub II stopniem niepełnosprawności lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną z I lub II stopniem niepełnosprawności albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt. 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 11.

Do wydatków limitowanych zalicza się opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy oraz osób z niepełnosprawnością ruchową I grupy. Maksymalna kwota odliczenia w tym zakresie wynosi 2280 zł.

Osoby niewidome lub niedowidzące z I lub II stopniem niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne ruchowo z I stopniem niepełnosprawności mogą odliczyć maksymalnie do 2280 zł kwotę wydatkowaną na utrzymanie psa asystującego, który ułatwia im uczestnictwo w życiu społecznym. Warto podkreślić, że od 2011 r. można odliczyć jedynie wydatki na utrzymanie psa asystującego, a nie - jak dotychczas - każdego psa przewodnika.

Maksymalnie do 2280 zł można odliczyć także wykorzystanie samochodu osobowego na potrzeby koniecznych przejazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Samochód musi być własnością lub współwłasnością osoby z I lub II stopniem niepełnosprawności lub podatnika, który utrzymuje osobę z I lub II stopniem niepełnosprawności bądź dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 r. ż.


- Istotne są również zasady dotyczące odliczenia wydatków na leki. Odliczyć można tylko nadwyżkę kwot wydatkowanych w poszczególnych miesiącach powyżej 100 zł, a nie całą kwotę. Odliczenie dotyczy tylko tych leków, które według lekarza specjalisty winny być stosowane stale lub czasowo Urząd ma prawo poprosić o okazanie potwierdzenia od lekarza o konieczności stosowania zaleconych leków - przypomina Sator.

Dokumentacja wydatków uprawniających do odliczeń
- Większość wydatków należy udokumentować dowodami potwierdzającymi ich poniesienie; nie musi to być faktura, może to być również inny dokument, ale musi on zawierać dane kupującego i sprzedającego towar lub usługę oraz kwotę zapłaty. Obowiązek udokumentowania nie dotyczy wydatków, dla których określono tzw. odliczenie limitowane do wysokości 2280 zł; mowa o nich w art. 26 ust. 7a pkt. 7, 8 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak w tym przypadku ustawodawca wprowadził wymóg wskazania dodatkowych okoliczności, które w sposób niejako zastępczy dokumentują istnienie przesłanek potwierdzających poniesienie określonego rodzaju wydatku. Są to: wskazanie imienia i nazwiska osób, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika (do pkt. 7), okazanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego (do pkt. 8) lub okazanie dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych (do pkt. 14) - wyjaśnia Sator.

W przypadku odliczania wydatków na leki podstawę stanowią pisemne zalecenie lekarza o konieczności stosowania danego leku (recepta, karta pacjenta), faktura lub inny dowód poniesienia kosztów. Należy jednak pamiętać, że paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, korzystając z ulgi rehabilitacyjnej, muszą liczyć się z koniecznością okazania dowodu pokrewieństwa.

Finansowanie wydatków
Wydatki na cele rehabilitacyjne muszą być poniesione ze środków własnych, nie może ich ponieść osoba trzecia, gdyż wtedy automatycznie traci się prawo do ulgi.

Należy pamiętać, że wydatki limitowane, które zostały w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PFRON, NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub w całości zwrócono je podatnikowi w jakiejkolwiek formie, nie podlegają odliczeniu.

Warto mieć rownież na uwadze, że urzędy ściśle respektują przepisy, więc przedmioty ułatwiające życie każdemu (np. poduszki, materace) - nie tylko osobie niepełnosprawnej - nie podlegają odliczeniu od dochodu. Za rehabilitację nie uznaje się także operacji, która poprawia sprawność osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z orzeczeniem NSA, wyjątkami są: operacja endoprotezy stawu biodrowego oraz zakup endoprotezy.

Organ podatkowy zawsze ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń. Jeśli po złożeniu rocznego zeznania podatkowego zorientujemy się, że nie mamy dowodów uprawniających nas do ulgi, musimy złożyć korektę tego zeznania. Zawsze w razie wątpliwości mamy prawo zapytać w urzędzie skarbowym o przysługujące nam uprawnienia.

- Największym problemem jest, moim zdaniem, niechęć lub obawa przed zwróceniem się do fachowca o udzielenie informacji, nieumiejętność zadania właściwego pytania lub niestosowanie się do treści uzyskanej informacji. Ponadto każdego roku pojawia się nowa grupa osób niepełnosprawnych, która dopiero uczy się zasad dotyczących ulgi rehabilitacyjnej i do których należy dotrzeć z określoną informacją – podsumowuje Sator.Broszurę informacyjną o uldze rehabilitacyjnej można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów

Data opublikowania dokumentu: 2012-01-19, 14.10

Tara78 - Nie 27 Sty, 2013

Powiedzcie proszę czy idąc na Ganzę mogę później wystąpić o orzeczenie niepełnosprawności? Czy od razu zbierać na wszystko FV czy raczej tylko te można odliczyć po dacie otrzymania orzeczenia. Czy osoby które już przeszły mogłyby stworzyć coś w rodzaju poradnika jak to wszystko załatwić i czy zacząć już to załatwiać przy wychodzeniu ze szpitala? Czy jakieś zaświadczenia od razu zbierać. Przepraszam ale dla mnie jest to wszystko bardzo zagmataane. Nigdy nie korzystałam z tego typu refundacji i nie wiem od czego zacząć. Będę bardzo wdzięczna :) .
AgaW - Nie 27 Sty, 2013

Tara78 napisał/a:
Powiedzcie proszę czy idąc na Ganzę mogę później wystąpić o orzeczenie niepełnosprawności?

Później zawsze możesz. Być może wtedy uzyskasz już tylko lekki stopień niepełnosprawności ( zwykle taki stopień dają na 1xGanza )

Tara78 - Nie 27 Sty, 2013

AgaW czy zatem już teraz zacząć cokolwiek załatwiać w tej sprawie? Poradźcie co mam robić ? Do kogo udać się żeby wypełnił to zaaświadczenie które składa się w PZON?
kinga - Nie 27 Sty, 2013

Tara78 napisał/a:
AgaW czy zatem już teraz zacząć cokolwiek załatwiać w tej sprawie? Poradźcie co mam robić ? Do kogo udać się żeby wypełnił to zaaświadczenie które składa się w PZON?


poczytaj odpowiedni temat TUTAJ

mondey - Pon 11 Mar, 2013

Bonia napisał/a:
Ulga rehabilitacyjna - jak to działa?Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna, fot.: www.sxc.hu


Warto mieć rownież na uwadze, że urzędy ściśle respektują przepisy, więc przedmioty ułatwiające życie każdemu (np. poduszki, materace) - nie tylko osobie niepełnosprawnej - nie podlegają odliczeniu od dochodu. Za rehabilitację nie uznaje się także operacji, która poprawia sprawność osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z orzeczeniem NSA, wyjątkami są: operacja endoprotezy stawu biodrowego oraz zakup endoprotezy.Ja musiałam zakupić sobie endoprotezę, czy mogę ją odliczyć od podatku,bo z tego co pisze Bonia rozumiem,że mogę?

pasiflora - Czw 30 Maj, 2013

Przepisy dotyczące czasu pracy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem (lub orzeczeniem równoważnym) mówią, że od 1 stycznia 2012 osoby te mogą pracować 40 godzin tygodniowo, a 8 godzin dziennie. Ze skróconego czasu pracy będzie można skorzystać jedynie po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia od lekarza.

Przepisy związane są z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Po pierwsze od 1 stycznia 2012 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej zarówno do znacznego, umiarkowanego jak i lekkiego stopnia niepełnosprawności będzie wynosił maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Kto ma prawo do skróconego czasu pracy?

Tylko pracownik niepełnosprawny zaliczony do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może mieć skrócony czas pracy. Ale po 1 stycznia 2012 r., aby mógł pracować w skróconych normach czasu pracy (tzn. maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo), powinien przedstawić pracodawcy zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, wydane przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników (lekarza medycyny pracy) lub też w razie jego braku lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną.


Kto wydaje skierowanie na badania?

Pracodawcy mają obowiązek wydania swoim niepełnosprawnym pracownikom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, skierowań do lekarzy medycyny pracy celem przeprowadzenia badań koniecznych do uzyskania zaświadczenie, o którym mowa wyżej.


Jednakże wg Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych to pracownik powinien wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o wydanie skierowania na takie badania.

Kto wydaje zaświadczenia?
Oprócz lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników, do wystawiania ww. zaświadczeń, uprawnieni są także lekarze sprawujący opiekę nad osoba niepełnosprawną. Ale mogą to zrobić tylko wtedy, gdy brak jest lekarza medycyny pracy.


Koszty takich badań zawsze ponosi pracodawca.


O czym należy pamiętać u lekarza?

Lekarz nie jest zobowiązany do wskazywania wymiaru czasu pracy, na jaki pracownik niepełnosprawny ma być zatrudniony. Istotne jest, jednak aby lekarz wystawiając zaświadczenie wskazał, że stosowanie skróconych norm czasu wobec danego pracownika jest celowe.

Ponadto termin ważności zaświadczenie określa lekarz, który je wydaje.


Od decyzji lekarza można się odwołać?

Nie. Ustawa nie przewiduje instancji odwoławczej od decyzji lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników o nie wydaniu zaświadczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group